Kursplan

Kursplan: Tyska: Tyskspråkig litteratur och litteraturvetenskap

Kurskod: TY2004
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 2
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Tyska (TYA)
Ämnesgrupp: Tyska
Utbildningsområde: Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Tyska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1F
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Humaniora och medier 2008-05-29.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2008-05-29.
Reviderad:
Reviderad 2013-08-01.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2013-08-01.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Kursen syftar till att studenterna tillägnar sig en ökad litteraturvetenskaplig orientering med utgångspunkt i den tyskspråkiga litteraturen. Detta innebär att den studerande efter genomgången kurs på god tyska ska:

  • kunna kritiskt analysera litterära och sekundärlitterära texter
  • utifrån goda teoretiska kunskaper kunna göra analyser och tolkningar av litterära texter av olika komplexitet
  • visa kunskaper om några utvalda aktuella forskningsfrågor
  • visa prov på hög grad av självständighet och problemlösningsförmåga i umgänget med olika typer av litterära texter.

Innehåll

Inom kursen studeras och analyseras litterära texter med tonvikt på verk av tyskspråkiga nobelpristagare i litteratur samt texter, som av olika skäl är betydelsefulla för den tyskspråkiga litteraturen. Vid den litterära analysen läggs stor vikt på genreteoretiska och narratologiska perspektiv och aspekter som intertextualitet och genus. Inom kursens ram övas förmågan att kritiskt läsa och förstå vetenskaplig litteratur, att bli förtrogen med olika litteraturvetenskapliga metoder samt att analysera och förstå sambandet mellan samhälle och litteratur samt litteraturproduktion och -reception.

Examinationsformer

Examination sker fortlöpande eller i form av skriftliga prov.

Arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Muntlig språkfärdighet med kulturkunskap II, 7,5 hp grundnivå 1
  • Tyskspråkig litteratur och litteraturhistoria, 7,5 hp grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
  • eller motsvarande kunskaper.

Övrigt

Tidigare nivå C. Ersätter TY2003.

Reviderad
2008-02-15 (litteraturlistan reviderad)
2010-01-18 (litteraturlistan reviderad)
2011-01-24 (litteraturlistan reviderad)
2013-08-01 (litteraturlistan urlyft)

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2UTR
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:25%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Tyska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:25
Behörighetskrav: [?]Muntlig språkfärdighet med kulturkunskap II, 7,5 hp grundnivå 1
Tyskspråkig litteratur och litteraturhistoria, 7,5 hp grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
eller motsvarande kunskaper.

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:9

Ansök

Ansök på Antagning.se
 
Anmälningskod:HDA-H2UTS
 Ges endast som del av ett kurspaket!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:25%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Tyska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:25
Behörighetskrav: [?]Muntlig språkfärdighet med kulturkunskap II, 7,5 hp grundnivå 1
Tyskspråkig litteratur och litteraturhistoria, 7,5 hp grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
eller motsvarande kunskaper.

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:9

Ansök

Ansök på Antagning.se