Kursplan

Kursplan: Tyska: Examensarbete

Kurskod: TY2007
Poäng: 15 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 2
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Tyska (TYA)
Ämnesgrupp: Tyska
Utbildningsområde: Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Tyska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G2E
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Humaniora och medier 2012-05-21.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2012-05-21.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Kursens syfte är att studenterna ytterligare ska uppöva sin förmåga till vetenskapligt arbete.
Detta innebär att den studerande efter genomgången kurs på god tyska ska:

 • utifrån goda teoretiska kunskaper kunna göra analyser och tolkningar av språkvetenskapliga eller litterära texter av olika komplexitet
 • ha samlat kunskaper om några utvalda aktuella forskningsfrågor samt genom författandet av ett skriftligt teoretiskt arbete visa prov på duglighet i användandet av för arbetet tillämpliga metoder, i att kunna söka och kritiskt tolka relevanta källor samt analysera, sammanställa, redigera och försvara erhållna resultat
 • medvetet kunna använda en omfattande praktisk och teoretisk kunskap inom antingen tysk språkvetenskap eller tysk litteraturvetenskap för att med hjälp av vedertagna lingvistiska eller litteraturvetenskapliga metoder kunna bedöma och analysera olika typer av material samt på ett övertygande sätt argumentera för en egen tolkning eller en egenhändigt sammanställd analys
 • visa prov på hög grad av självständighet och problemlösningsförmåga i umgänget med olika typer av praktiska och teoretiska problem vilkas grad av komplexitet starkt kan variera
 • kritiskt kunna utvärdera det egna lärandet, noggrant identifiera eventuella ytterligare kompetensbehov i ämnet samt effektivt kunna samarbeta i en mångfacetterad studiemiljö, där hänsyn ska tas till förståelse för och solidaritet med andra
 • kunna ge konstruktiv kritik på andra studenters skriftliga arbete.

Innehåll

Examensarbetet består av en uppsats som kan ha antingen språk- eller litteraturvetenskaplig inriktning. Inriktning och ämne väljs i samråd med examinator. Kursen inleds med ett kort metodavsnitt som anpassas till den inriktning studenterna har valt. De studerande ska inom kursens ram författa en uppsats om 20 – 25 sidor, där för godkännande förutom metodkunskap även krav på vetenskaplig formalia ska vara uppfyllda. Uppsatsen ska försvaras vid offentligt eller nätbaserat seminarium.

Examinationsformer

Kursen examineras genom författande av en vetenskaplig uppsats, försvarande av texten samt opponering av en annan students uppsats.

Arbetsformer

Undervisningen består av metodseminarier och individuell handledning.

Den studerande har rätt till handledning under kursens gång och kan inte göra anspråk på vidare handledning efter terminens slut eller vid omregistrering.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Muntlig språkfärdighet med kulturkunskap II, 7,5 hp grundnivå 1 Skriftlig språkfärdighet II, 7,5 hp grundnivå 1 Språk- och kulturhistoria med uppsats, 7,5 hp grundnivå 1 Tyskspråkig skönlitteratur och litteraturhistoria, 7,5 hp grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper.

Övrigt

Ersätter TY2002.

Summary in English

Litteratur

 • Lagerholm, P. (2005) Språkvetenskapliga uppsatser. Lund: Studentlitteratur. (146 s). ISBN 91-44-00417-6
  Läsanvisning: för språkvetenskapligt alternativ
 • Allkemper Alo, Eke Norbert Otto. (2004) Literaturwissenschaft. Paderborn: Fink Verlag [UTB basics). (316 s).
  Anmärkning: Sekundärlitteratur
  Läsanvisning: För litteraturvetenskapligt alternativ
 • Martinez, M. och Scheffel, M. (2005) Einführung in die Erzähltheorie. 6. Aufl. München: C.H. Beck. (198 s).
  Läsanvisning: för litteraturvetenskapligt alternativ

Referenslitteratur

 • Bartschat, B. (1996) Methoden der Sprachwissenschaft: Von Hermann Paul bis Noam Chomsky. Berlin: Erich Schmidt.
 • Porzig, W. (1993) Das Wunder der Sprache: Probleme, Methoden und Ergebnisse der Sprachwissenschaft. Jecklin, A. und Rupp, H. (Hrsg.). 9. Aufl., unveränd. Nachdr. der 8. Aufl.. Tübingen/Basel: Francke.

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2UTT
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:50%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Tyska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:25
Behörighetskrav: [?]Muntlig språkfärdighet med kulturkunskap II, 7,5 hp grundnivå 1 Skriftlig språkfärdighet II, 7,5 hp grundnivå 1 Språk- och kulturhistoria med uppsats, 7,5 hp grundnivå 1 Tyskspråkig skönlitteratur och litteraturhistoria, 7,5 hp grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper.

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:4

Ansök

Ansök på Antagning.se
 
Anmälningskod:HDA-H2UTU
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:50%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Tyska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:25
Behörighetskrav: [?]Muntlig språkfärdighet med kulturkunskap II, 7,5 hp grundnivå 1 Skriftlig språkfärdighet II, 7,5 hp grundnivå 1 Språk- och kulturhistoria med uppsats, 7,5 hp grundnivå 1 Tyskspråkig skönlitteratur och litteraturhistoria, 7,5 hp grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper.

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:4

Ansök

Ansök på Antagning.se