Kursplan

Kursplan: Tyska: Den moderna tyskspråkiga lingvistikens utveckling

Kurskod: TY2008
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 2
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Tyska (TYA)
Ämnesgrupp: Tyska
Utbildningsområde: Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Tyska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1F
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Humaniora och medier 2012-05-21.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2012-05-21.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Kursen syftar till att studenterna ska förvärva vidgade insikter i den moderna tyska språkvetenskapens utveckling. Kursen ska också ge de studerande möjlighet att stifta bekantskap med några centrala språkvetenskapliga forskningsområden. Detta innebär att den studerande efter genomgången kurs förutom avsevärt ökad språkkompetens även ska:

 • ha tillägnat sig tillräckligt goda teoretiska kunskaper för att kunna göra realistiska analyser och tolkningar av språkvetenskapliga texter och problemställningar av olika komplexitet
 • ha samlat kunskaper om några utvalda aktuella forskningsfrågor
 • kunna använda en omfattande praktisk och teoretisk kunskap inom tysk språkvetenskap för att med hjälp av vedertagna lingvistiska metoder kunna bedöma och analysera olika typer av språkvetenskapligt material samt på ett övertygande sätt argumentera för en egen tolkning eller en egenhändigt sammanställd analys
 • visa prov på hög grad av självständighet och problemlösningsförmåga i umgänget med olika typer av praktiska och teoretiska problem vilkas grad av komplexitet starkt kan variera
 • kritiskt kunna utvärdera det egna lärandet, noggrant kunna identifiera eventuella ytterligare kompetensbehov i ämnet samt effektivt kunna samarbeta i en mångfacetterad studiemiljö, där hänsyn ska tas till förståelse för och solidaritet med andra.

Innehåll

I kursen studeras centrala områden inom den moderna tyskspråkiga lingvistiken från ca 1900 och fram till idag. Den studerande ska förvärva inblickar i några centrala forskningsområden, t.ex. syntax och semantik, inom modern lingvistik.

Examinationsformer

Examination sker genom kontinuerlig bedömning och skriftliga prov.

Arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Skriftlig språkfärdighet II 7,5 hp grundnivå 1
 • och
 • Språk- och kulturhistoria med uppsats, 7,5 hp grundnivå 1
 • eller motsvarande kunskaper.

Övrigt

Ersätter TY2001.

Summary in English

Litteratur

 • Ernst, P. (2004) Germanistische Sprachwissenschaft. Wien: Wuv. (302 s).

Referenslitteratur

 • Andersson, S-G. (2002) Tysk syntax för universitetsnivå. Lund: Studentlitteratur. (494 s).
 • Bergmann, R. et al. (2005) Einführung in die deutsche Sprachwissenschaft. 4. überarb. und erw. Aufl. Heidelberg: Winter. (249 s).
 • Dudenredaktion (Hrsg). Duden Deutsches Universalwörterbuch. Mannheim : Dudenverlag.
  Anmärkning: senaste upplagan
 • Duden Richtiges und gutes Deutsch. Wörterbuch der sprachlichen Zweifelsfälle. (Der Duden in 12 Bde.). Mannheim: Bibliographisches Institut/Dudenverlag.
  Anmärkning: senaste upplagan
 • Freund, F., Sundqvist, B. (2001) Tysk grammatik. Stockholm: Natur och Kultur. (590 s).
 • Gross, H. (1998) Einführung in die germanistische Linguistik . (3. überarb. u. erw. Aufl.) Neubearb. v. Klaus Fischer. Iudicium verlag. (303 s).
 • Helbig, D. (1990) Entwicklung der Sprachwissenschaft seit 1970. Opladen: Westdeutscher Verlag.
 • Klenk. U. (2003) Generative Syntax. Narr Studienbücher. Tübingen: Narr.
 • Lewandowski, T. (2004) Linguistisches Wörterbuch. 6. Aufl. 3 Bde. Stuttgart: Uni-Taschenbücher.
 • Löbner, S. (2003) Semantik. Eine Einführung. Berlin: de Gruyter.
 • Obernberger, A. (1998) Entwicklung der Sprachwissenschaft von der Antike bis zur Neuzeit. Unterschleissheim: Lincom.

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2UTP
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:25%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Tyska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:
Behörighetskrav: [?]Skriftlig språkfärdighet II 7,5 hp grundnivå 1
och
Språk- och kulturhistoria med uppsats, 7,5 hp grundnivå 1
eller motsvarande kunskaper.

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:4

Ansök

Ansök på Antagning.se
 
Anmälningskod:HDA-H2UTQ
 Ges endast som del av ett kurspaket!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:25%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Tyska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:
Behörighetskrav: [?]Skriftlig språkfärdighet II 7,5 hp grundnivå 1
och
Språk- och kulturhistoria med uppsats, 7,5 hp grundnivå 1
eller motsvarande kunskaper.

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:4

Ansök

Ansök på Antagning.se