Kursplan

Kursplan: Tyska III med didaktisk inriktning

Kurskod: TY2010
Poäng: 30 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 2
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Tyska (TYA)
Ämnesgrupp: Tyska
Utbildningsområde: Humanistiska området, 75%
Undervisningsområdet, 25%
Fastställd:
Fastställd 2015-03-05.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2015-03-05.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Kursens övergripande syfte är att den studerande fördjupar såväl sina språkfärdigheter i tyska språket som sina teoretiska kunskaper inom tysk språk- och litteraturvetenskap samt utvecklar förmågan att med hjälp av vetenskapliga metoder tillvarata, analysera och systematisera relevanta forskningsresultat inom ett språk- eller litteraturdidaktiskt problemområde.

Delkurser

1.
Den moderna tyskspråkiga lingvistikens utveckling,  7,5 högskolepoäng

Den studerande ska i delkursen förvärva vidgade insikter i den moderna tyska språkvetenskapens utveckling. Delkursen ska också ge den studerande möjlighet att stifta bekantskap med några centrala språkvetenskapliga forskningsområden. Detta innebär att den studerande efter avslutad delkurs ska kunna:

 • göra teoretiskt medvetna analyser och tolkningar av komplexa språkvetenskapliga texter och problemställningar
 • tillämpa sina kunskaper i tysk grammatik och syntax på ett stilistiskt säkert sätt i egen skriftlig produktion
 • visa kunskaper om några utvalda aktuella forskningsfrågor inom den tyskspråkiga lingvistikens utveckling
 • använda en omfattande praktisk och teoretisk kunskap inom tysk lingvistik för att med hjälp av vedertagna lingvistiska metoder bedöma och analysera olika typer av språkvetenskapligt material samt på ett övertygande sätt argumentera för en egen tolkning eller en egenhändigt sammanställd analys
 • visa en hög grad av självständighet och problemlösningsförmåga i umgänget med olika typer av komplexa praktiska och teoretiska problem
 • kritiskt utvärdera det egna lärandet, och noggrant identifiera eventuella ytterligare kompetensbehov i ämnet
 • samarbeta med lärare och studenter med olika bakgrund.

2.
Tyskspråkig litteratur och litteraturvetenskap,  7,5 högskolepoäng

Delkursen syftar till att den studerande tillägnar sig fördjupad litteraturvetenskaplig kunskap i den tyskspråkiga litteraturen. Detta innebär att den studerande efter genomgången delkurs på god tyska ska kunna:

 • kritiskt analysera litterära och litteraturvetenskapliga texter
 • utifrån goda teoretiska kunskaper göra analyser och tolkningar av komplexa litterära texter
 • visa goda kunskaper om några utvalda aktuella litteraturvetenskapliga forskningsfrågor
 • visa prov på mycket hög grad av självständighet och problemlösningsförmåga samt förtrogenhet med olika typer av litterära texter.

3.
Uppsats med inriktning mot språk- eller litteraturvetenskap,  15 högskolepoäng

Delkursens syfte är att den studerande ytterligare ska uppöva sin förmåga till vetenskapligt arbete.
Detta innebär att den studerande efter genomgången delkurs på god tyska ska kunna:

 • utifrån goda teoretiska kunskaper göra analyser och tolkningar av språkvetenskapliga eller litterära texter av olika komplexitet
 • samla kunskaper om några utvalda aktuella forskningsfrågor samt genom författandet av ett skriftligt teoretiskt arbete visa prov på duglighet i användandet av för arbetet tillämpliga metoder, i att söka och kritiskt tolka relevanta källor samt analysera, sammanställa, redigera och försvara erhållna resultat
 • medvetet använda en omfattande praktisk och teoretisk kunskap inom antingen tysk språkvetenskap eller tysk litteraturvetenskap för att med hjälp av vedertagna lingvistiska eller litteraturvetenskapliga metoder kunna bedöma och analysera olika typer av material samt på ett övertygande sätt argumentera för en egen tolkning eller en egenhändigt sammanställd analys
 • visa prov på hög grad av självständighet och problemlösningsförmåga i umgänget med olika typer av praktiska och teoretiska problem
 • kritiskt utvärdera det egna lärandet, noggrant identifiera eventuella ytterligare kompetensbehov i ämnet samt effektivt kunna samarbeta med lärare och studenter med olika bakgrund, där hänsyn ska tas till förståelse för och solidaritet med andra
 • ge konstruktiv kritik på medstuderandes skriftliga arbete.

Innehåll

Kursen består av tre delkurser.

Delkurser

1.
Den moderna tyskspråkiga lingvistikens utveckling,  7,5 högskolepoäng

I delkursen studeras centrala områden inom den moderna tyskspråkiga lingvistiken från ca 1900 och fram till idag. Den studerande förvärvar inblickar i några centrala forskningsområden, t.ex. syntax och semantik, inom modern lingvistik.

2.
Tyskspråkig litteratur och litteraturvetenskap,  7,5 högskolepoäng

Inom delkursen studeras och analyseras litterära texter med tonvikt på verk av tyskspråkiga nobelpristagare i litteratur samt andra texter, som är betydelsefulla för den tyskspråkiga litteraturen. Vid den litterära analysen läggs stor vikt på genreteoretiska och narratologiska perspektiv och aspekter som intertextualitet och genus. Inom delkursens ram övas förmågan att kritiskt läsa och förstå vetenskaplig litteratur, att bli förtrogen med olika litteraturvetenskapliga metoder samt att analysera och förstå sambandet mellan samhälle och litteratur samt litteraturproduktion och -reception.

3.
Uppsats med inriktning mot språk- eller litteraturvetenskap,  15 högskolepoäng

Uppsatsen kan ha antingen språk- eller litteraturvetenskaplig inriktning. Inriktning och ämne väljs i samråd med examinator. Delkursen inleds med ett kort metodavsnitt som anpassas till den inriktning studenterna har valt. Den studerande ska inom delkursens ram författa en uppsats om 8000-10 000 ord, där för godkännande förutom metodkunskap även krav på vetenskaplig formalia ska vara uppfyllda. Uppsatsen ska försvaras vid offentligt eller nätbaserat seminarium.

Examinationsformer

Delkurs 1: Delkursen examineras genom fortlöpande bedömning av seminarieinsatserna och genom ett antal skriftliga inlämningsuppgifter.
Delkurs 2: Delkursen examineras genom fortlöpande bedömning av seminarieinsatserna samt genom skriftliga prov.
Delkurs 3: Delkursen examineras i form av en vetenskaplig uppsats om 8000-10 000 ord som den studerande presenterar och försvarar vid ett särskilt ventileringsseminarium, vid vilket den studerande också opponerar på en medstuderandes uppsats.

Arbetsformer

All undervisning sker på tyska i samtliga delkurser.
Delkurs 1: Obligatoriska seminarier och gruppövningar.
Delkurs 2: Föreläsningar och obligatoriska seminarier.
Delkurs 3: Föreläsningar samt obligatoriska seminarier och obligatorisk handleding, individuellt och i grupp.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För VG på hela kursen krävs VG i delkurs 3 samt en av delkurserna 1 eller 2.

Betygsrapportering:
Moment 1: Den moderna tyskspråkiga lingvistikens utveckling - 7,5 hp
Moment 2: Tyskspråkig litteratur och litteraturvetenskap - 7,5 hp
Moment 3: Uppsats med inriktning mot språk- eller litteraturvetenskap - 15 hp

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Tyska I med didaktisk inriktning 30 hp och Tyska II med didaktisk inriktning 30 hp eller motsvarande kunskaper

Övrigt

För nätbaserad kurs krävs att den studerande har möjlighet att kommunicera med ljud och bild via en dator eller motsvarande.

Summary in English

The overall aim for this course is for students to enhance their skills in German, deepen their theoretical knowledge of the German language and German literature, and develop the ability to use scientific methods to gather, analyze and systematize the relevant results in a linguistic or literary area of didactics.

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2VAR
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:100%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Tyska, kan komma att ges på Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:
Behörighetskrav: [?]Tyska I med didaktisk inriktning 30 hp och Tyska II med didaktisk inriktning 30 hp eller motsvarande kunskaper

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:7

Ansök

Ansök på Antagning.se