Kursplan

Kursplan: Tyska III, inklusive examensarbete 1 för ämneslärarexamen, gy

Kurskod: TY2011
Poäng: 30 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 2
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Tyska (TYA)
Ämnesgrupp: Tyska
Utbildningsområde: Humanistiska området, 75%
Undervisningsområdet, 25%
Fastställd:
Fastställd 2016-02-05.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2016-02-05.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Kursens övergripande syfte är att den studerande fördjupar såväl sina språkfärdigheter i tyska språket som sina teoretiska kunskaper inom tysk språk- och litteraturvetenskap samt utvecklar förmågan att med hjälp av vetenskapliga metoder tillvarata, analysera och systematisera relevanta forskningsresultat inom ett språk- eller litteraturdidaktiskt problemområde.


Delkurser

1.
Den moderna tyskspråkiga lingvistikens utveckling,  7,5 högskolepoäng

Den studerande ska i delkursen förvärva vidgade insikter i den moderna tyska språkvetenskapens utveckling. Delkursen ska också ge den studerande möjlighet att stifta bekantskap med några centrala språkvetenskapliga forskningsområden. Detta innebär att den studerande efter avslutad delkurs ska kunna:

 • göra teoretiskt medvetna analyser och tolkningar av komplexa språkvetenskapliga texter och problemställningar
 • tillämpa sina kunskaper i tysk grammatik och syntax på ett stilistiskt säkert sätt i egen skriftlig produktion
 • visa kunskaper om några utvalda aktuella forskningsfrågor inom den tyskspråkiga lingvistikens utveckling
 • använda en omfattande praktisk och teoretisk kunskap inom tysk lingvistik för att med hjälp av vedertagna lingvistiska metoder kunna bedöma och analysera olika typer av språkvetenskapligt material samt på ett övertygande sätt argumentera för en egen tolkning eller en egenhändigt sammanställd analys
 • visa en hög grad av självständighet och problemlösningsförmåga i umgänget med olika typer av komplexa praktiska och teoretiska problem
 • kritiskt utvärdera det egna lärandet, och noggrant identifiera eventuella ytterligare kompetensbehov i ämnet
 • samarbeta i en mångfacetterad studiemiljö.

2.
Tyskspråkig litteratur och litteraturvetenskap,  7,5 högskolepoäng

Delkursen syftar till att den studerande tillägnar sig fördjupad litteraturvetenskaplig kunskap i den tyskspråkiga litteraturen. Detta innebär att den studerande efter genomgången delkurs på god tyska ska kunna:

 • kritiskt analysera litterära och litteraturvetenskapliga texter
 • utifrån goda teoretiska kunskaper göra analyser och tolkningar av komplexa litterära texter
 • visa goda kunskaper om några utvalda aktuella litteraturvetenskapliga forskningsfrågor
 • visa prov på mycket hög grad av självständighet och problemlösningsförmåga samt förtrogenhet med olika typer av litterära texter.

3.
Examensarbete 1 för ämneslärarexamen för gymnasieskolan,  15 högskolepoäng

Delkursens övergripande mål är att den studerande ska kunna genomföra en självständig vetenskaplig undersökning med utgångspunkt i någon av tyskämnets språk- eller litteraturdidaktiska frågeställningar. Vidare förväntas den studerande fördjupa sin förståelse för betydelsen av forskningsförankring i förhållande till kunskapsutveckling och verksamhetsutveckling inom tyskämnet. Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • visa fördjupade kunskaper i ett avgränsat språk- eller litteraturdidaktiskt område omfattande områdets teoretiska och empiriska forskningsresultat, centrala forskningsproblem och aktuella forskningsbehov
 • visa förmåga att självständigt och kritiskt systematisera, problematisera, analysera och tolka tidigare forskningsresultat utifrån ett vetenskapligt och didaktiskt perspektiv
 • utifrån tidigare forskning och egna erfarenheter formulera en språk- eller litteraturdidaktisk problemställning med tillhörande forskningsfrågor
 • genomföra en självständig vetenskaplig studie med krav på vetenskapligt värde, forskningsanknytning och teorianknytning i form av en kritisk analys av tillgänglig kunskap inom ett avgränsat språk- eller litteraturdidaktiskt område
 • skriftligt såväl som muntligt, på god tyska, presentera och argumentera för egna resultat med högt ställda krav på språklig kommunikationsförmåga samt förhålla sig till vetenskaplig kritik på ett professionellt och konstruktivt sätt
 • analysera, värdera och diskutera andras vetenskapliga arbeten genom att, i form av tydlig konstruktiv respons, peka på förtjänster såväl som tillkortakommanden.

Innehåll

Kursen består av tre delkurser.

Delkurser

1.
Den moderna tyskspråkiga lingvistikens utveckling,  7,5 högskolepoäng

I delkursen studeras centrala områden inom den moderna tyskspråkiga lingvistiken från ca 1900 och fram till idag. Den studerande förvärvar inblickar i några centrala forskningsområden, t.ex. syntax och semantik, inom modern lingvistik.

2.
Tyskspråkig litteratur och litteraturvetenskap,  7,5 högskolepoäng

Inom delkursen studeras och analyseras litterära texter med tonvikt på verk av tyskspråkiga nobelpristagare i litteratur samt andra texter, som är betydelsefulla för den tyskspråkiga litteraturen. Vid den litterära analysen läggs stor vikt på genreteoretiska och narratologiska perspektiv och aspekter som intertextualitet och genus. Inom delkursens ram övas förmågan att kritiskt läsa och förstå vetenskaplig litteratur, att bli förtrogen med olika litteraturvetenskapliga metoder samt att analysera och förstå sambandet mellan samhälle och litteratur samt litteraturproduktion och -reception.

3.
Examensarbete 1 för ämneslärarexamen för gymnasieskolan,  15 högskolepoäng

Delkursen är en introduktion i den vetenskapliga forskningsprocessen inom ett språk- eller litteraturdidaktiskt område, inbegripet ämnesval, problemställning, metod- och teorianknytning, litteratursökning, disposition och själva skrivarhantverket. Examensarbetet innebär dels en fördjupning av de ämneskunskaper som den studerande utvecklat under de inledande två terminerna, dels en förberedelse för den kommande yrkesverksamheten. Detta första examensarbete på grundnivå fungerar också som förberedelse för det avslutande examensarbetet på avancerad nivå. Utifrån en övergripande språk- eller litteraturdidaktisk problemställning, med tydligt syfte och specifika frågeställningar, genomförs en litteraturstudie där tidigare forskningsresultat undersöks med hjälp av lämpliga metoder. Genom undersökningen identifierar den studerande ett kunskapsbehov inom det språk- eller litteraturdidaktiska området som kan ligga till grund för det andra examensarbetet. Den studerande försvarar sitt examensarbete och genomför en kritisk granskning av en medstuderandes examensarbete vid ett ventileringsseminarium.

Examinationsformer


Delkurs 1: Kursen examineras genom fortlöpande bedömning av seminarieverksamheten och genom ett antal skriftliga inlämningsuppgifter.
Delkurs 2: Kursen examineras genom fortlöpande bedömning av deltagande i seminarier samt genom skriftliga prov.
Delkurs 3: Kursen examineras i form av en vetenskaplig uppsats om ca 25-30 sidor (6500-7500 ord) som den studerande presenterar och försvarar vid ett särskilt ventileringsseminarium, vid vilket den studerande också opponerar på en medstuderandes examensarbete.

Arbetsformer

All undervisning sker på tyska i samtliga delkurser.
Delkurs 1: Obligatoriska seminarier och gruppövningar.
Delkurs 2: Föreläsningar och obligatoriska seminarier.
Delkurs 3: Föreläsningar samt obligatoriska seminarier och obligatorisk handleding, individuellt och i grupp.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För VG på hela kursen krävs VG i delkurs 3 samt en av delkurserna 1 eller 2.

Betygsrapportering:
Moment 1: Den moderna tyskspråkiga lingvistikens utveckling - 7,5 hp
Moment 2: Tyskspråkig litteratur och litteraturvetenskap - 7,5 hp
Moment 3: Examensarbete 1 för ämneslärarexamen för gymnasieskolan - 15 hp

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Tyska II med didaktisk inriktning, 30 högskolepoäng, Sociala relationer, konflikter och makt i gymnasieskolan, 7,5 högskolepoäng och Vetenskapsteori och utbildningsvetenskaplig forskning för ämneslärare i gymnasieskolan, 7,5 högskolepoäng, eller motsvarande kunskaper

Övrigt

För nätbaserad kurs krävs att den studerande har möjlighet att kommunicera med ljud och bild via en dator eller motsvarande.

Ersätter TY2009.

Summary in English

The overall aim is for students to deepen both their German skills and their theoretical knowledge of the German language and German literature, and to develop the ability to use scientific methods to exploit, analyze and systematize the relevant results in a linguistic or literary area of didactic.

Litteratur

Referenslitteratur