Kursplan

Kursplan: Tyska: Språk och nya medier

Kurskod: TY3006
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Avancerad nivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Tyska (TYA)
Ämnesgrupp: Tyska
Utbildningsområde: Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Tyska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1A1N
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Humaniora och medier 2013-03-08.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2013-03-08.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Kursen syftar till att ge fördjupad insikt i olika textsorter på tyska som finns på internet avseende lexik, morfologi, syntax men även språkets funktion inom olika typer av internetbaserade medieformer. Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • analysera en tyskspråkig text utifrån teoretiska aspekter avseende skriftlighet/muntlighet och kunna problematisera dessa begrepp
  • jämföra olika textsorter och kunna analysera mediets påverkan på textens språkliga utformning
  • analysera en tyskspråkig text utifrån syntaktiska, morfologiska och lexikala kriterier och sätta detta i samband med begreppen språklig variation samt språklig förändring
  • problematisera och diskutera förhållandet mellan text och bild i datormedierad kommunikation
  • sammanställa en korpus genom ett urval av texter som producerats i en interaktiv situation på nätet och genomföra en mindre empirisk studie på denna med hjälp av en relevant metod.

Innehåll

Inom kursen närmar sig studenterna utifrån olika perspektiv nätbaserad kommunikation och relaterar denna till olika forskningsriktningar inom språk och nya medier. I kursen studeras olika nätbaserade textsorter med särskild fokus på aspekten skriftlighet/muntlighet och vad det har för inverkan på interaktionen. Inom kursen behandlas språk inom flera typer av nätbaserad kommunikation, t ex diskussionsforum, SMS, chattar och bloggar, och studeras i ett kontrastivt perspektiv. Inom ramen för kursen genomför studenten en mindre empirisk studie på en egen korpus och tillämpar en relevant metod.

Examinationsformer

Kursen examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter och aktivt deltagande i muntliga diskussioner samt en examinerande skriftlig slutuppgift baserad på en självständig empirisk undersökning.

Arbetsformer

Seminarier och enskilda arbeten.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • 90 hp i tyska på grundnivå, varav 30 hp på grundnivå 2, eller motsvarande kunskaper.

Övrigt

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2UTX
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:25%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Tyska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:15
Behörighetskrav: [?]90 hp i tyska på grundnivå, varav 30 hp på grundnivå 2, eller motsvarande kunskaper.

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:6

Ansök

Ansök på Antagning.se