Kursplan

Kursplan: Tyska: Magisterexamensarbete

Kurskod: TY3010
Poäng: 15 högskolepoäng
Nivå: Avancerad nivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Tyska (TYA)
Ämnesgrupp: Tyska
Utbildningsområde: Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Tyska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1A1E
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Humaniora och medier 2013-03-12.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2013-03-12.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • visa fördjupade vetenskapsteoretiska och metodologiska kunskaper inom något av tyskämnets språk- eller litteraturvetenskapliga områden
  • visa insikter i områdets aktuella forskningsfrågor och vetenskapliga fält
  • visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser och frågeställningar utifrån ett kritiskt granskande förhållningssätt
  • visa förmåga att utifrån en problemställning självständigt söka, samla, värdera samt kritiskt tolka och analysera relevant information
  • utföra en studie med högt ställda krav avseende teori, undersökningsproblem, vetenskaplig metod, tekniker och forskningsetiska aspekter.
  • genom konstruktiv respons, kritiskt analysera och diskutera andras vetenskapliga arbeten samt med vetenskaplig argumentation försvara ett eget författat vetenskapligt arbete
  • muntligt och skriftligt uttrycka sig på akademisk tyska med mycket stor språklig precision och korrekthet.

Innehåll

Studenten genomför en självständig språk- eller litteraturvetenskaplig studie inom ett avgränsat problemområde med direkt anknytning till ett tyskspråkigt språk- eller litteraturvetenskapligt område. Studien presenteras i form av en självständigt författad uppsats om c:a 25-30 sidor (7500-9000 ord) inom givna tidsramar. Dessutom innehåller kursen övning i att muntligen presentera och försvara egna resultat och argument genom att kritiskt analysera och diskutera andras vetenskapliga arbeten.

Examinationsformer

Kursen examineras i huvudsak genom det självständiga skriftliga arbetet, men även förmågan att ge och ta konstruktiv kritik under kursens gång vägs in i den slutliga bedömningen.

Arbetsformer

Undervisningen sker i form av seminarier och individuell handledning. Examensarbetet försvaras och diskuteras slutligen på ett ventileringsseminarium. All undervisning sker på tyska.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • 90 hp i tyska på grundnivå, varav 30 hp på grundnivå 2 samt 22,5 hp i tyska på avancerad nivå, eller motsvarande kunskaper.

Övrigt

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2UTY
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:50%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Tyska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:
Behörighetskrav: [?]90 hp i tyska på grundnivå, varav 30 hp på grundnivå 2 samt 22,5 hp i tyska på avancerad nivå, eller motsvarande kunskaper.

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:3

Ansök

Ansök på Antagning.se