Kursplan

Kursplan: Tyska: Språkvetenskapens historia

Kurskod: TY3012
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Avancerad nivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Tyska (TYA)
Ämnesgrupp: Tyska
Utbildningsområde: Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Tyska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1A1N
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Humaniora och medier 2013-11-07.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2013-11-07.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Kursen syftar till att studenterna ska förvärva väsentligt fördjupade insikter i det tyska språkets struktur och variationsformer. Detta innebär att den studerande efter genomgången kurs på mycket god tyska ska:

 • kunna uttrycka sig skriftligt och muntligt med mycket stor språklig säkerhet och med stor språklig variation kring innehåll hämtat från en mängd olika områden
 • ledigt kunna använda och anpassa språket idiomatiskt till olika sociala, vetenskapliga eller yrkesrelaterade sammanhang
 • kunna visa mycket breda teoretiska kunskaper i tysk språkvetenskap samt visa fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
 • kritiskt, självständigt och kreativt kunna identifiera och formulera språkvetenskapliga frågeställningar
 • kunna använda adekvata språkvetenskapliga metoder för att genomföra kvalificerade uppgifter
 • visa förmåga att identifiera sitt eget och andras behov av ytterligare kunskap samt ta ansvar för den egna kunskapsutvecklingen.

Innehåll

Kursen ger en överblick över den tyskspråkiga lingvistikens utveckling från de allra tidigaste källorna fram till nutid. Speciell vikt läggs vid grammatikskrivningens historia, som vävs in i ett språkfilosofiskt sammanhang, där relationen mellan människa och språk står i centrum.

Examinationsformer

Examination sker löpande och i form av skriftliga inlämningsuppgifter.

Arbetsformer

Undervisningen består av seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • 90 hp i tyska på grundnivå, varav 30 hp på grundnivå 2, eller motsvarande kunskaper.

Övrigt

Ersätter TY3001.

Summary in English

Litteratur

 • Gardt, A. (1999) Geschichte der Sprachwissenschaft in Deutschland. Berlin: de Gruyter. (409 s).
 • Lohnstein, H. (2006) Geschichte der Grammatiktheorie. Von Dionysius Thrax bis Noam Chomsky. München: Fink. (448 s).

Referenslitteratur

 • Brekle, H. (1985) Einführung in die Geschichte der Sprachwissenschaft. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.
 • Hass-Zumkehr, U. Deutsche Wörterbücher: Brennpunkt von Sprach- und Kulturgeschichte. Berlin: de Gruyter. (2001 s).
 • Helbig, D. (1990) Entwicklung der Sprachwissenschaft seit 1970. Opladen: Westdeutscher Verlag.
 • Klenk. U. (2003) Generative Syntax. Narr Studienbücher. Tübingen: Narr.
 • Lewandowski, T. (2004) Linguistisches Wörterbuch. 6. Aufl. 3 Bde. Stuttgart: Uni-Taschenbücher.
 • Obernberger, A. (1998) Entwicklung der Sprachwissenschaft von der Antike bis zur Neuzeit. Unterschleissheim: Lincom.