Kursplan

Kursplan: Tyska: Modern kvinnolitteratur

Kurskod: TY3013
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Avancerad nivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Tyska (TYA)
Ämnesgrupp: Tyska
Utbildningsområde: Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Tyska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1A1N
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Humaniora och medier 2013-11-07.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2013-11-07.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Kursen syftar till att studenten ska förvärva väsentligt fördjupade insikter i den tyska moderna kvinnolitteraturen. Detta innebär att den studerande efter genomgången kurs ska:

  • kunna uttrycka sig skriftligt och muntligt med mycket stor språklig säkerhet och med stor språklig variation kring innehåll hämtat från en mängd olika områden
  • visa gedigna kunskaper i den moderna tyska kvinnolitteraturen, samt den intellektuella och politiska kontext i vilken den uppstod
  • visa kunskaper om receptionen av den moderna tyska kvinnolitteraturen
  • visa hur feministisk teori kan tillämpas inom textstudier, liksom allmänt hur denna teori används idag inom ett flertal områden
  • på ett relevant sätt tillämpa aspekter av feministisk teori i textanalyser samt ha förmåga att tillämpa litteraturvetenskapliga begrepp och termer i eget uppsatsarbete
  • visa förtrogenhet med narratologiska begrepp och teorier samt ha förståelse för ett problematiserat textbegrepp
  • ge konstruktiv kritik på andra studenters skriftliga arbeten och aktivt delta i en kritisk debatt
  • reflektera över, värdera och kritiskt granska vetenskapliga artiklar och texttolkningar, samt förmedla artiklarnas innehåll och sina egna reflektioner både muntligt och skriftligt
  • visa mycket stor förmåga till självständigt arbete.

Innehåll

Inom kursen studeras några inflytelserika författarskap inom den moderna tyskspråkiga kvinnolitteraturen. Kursen tar upp frågor som kvinnors emancipation och kvinnlig estetik. Kursen följer dessa frågor genom att analysera några viktiga tyska kvinnliga författarskap ur ett kvinnovetenskapligt perspektiv.

Examinationsformer

Examination sker löpande och i form av skriftliga inlämningsuppgifter.

Arbetsformer

Undervisningen består av seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • 90 hp i tyska på grundnivå, varav 30 hp på grundnivå 2, eller motsvarande kunskaper.

Övrigt

Ersätter TY3002.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2UTV
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:25%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Tyska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:10
Behörighetskrav: [?]90 hp i tyska på grundnivå, varav 30 hp på grundnivå 2, eller motsvarande kunskaper.

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:4

Ansök

Ansök på Antagning.se