Kursplan

Kursplan: Tyska: Intertextualitet och intermedialitet i teori och praktik

Kurskod: TY3015
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Avancerad nivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Tyska (TYA)
Ämnesgrupp: Tyska
Utbildningsområde: Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Tyska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1A1N
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Humaniora och medier 2013-11-07.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2013-11-07.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Kursens syfte är att närmare belysa och problematisera begreppen intertextualitet och intermedialitet. Med utgångspunkt i ämnesrelevant teori analyseras tyskspråkig litteratur och dess bearbetningar i olika genrer och medier, t ex litteratur som blir film, musik eller tecknade serier och klassiker som blir barnlitteratur. Vidare analyseras hur litterära verk skapas under påverkan av andra medier, t ex bild, musik, TV-serier och internet.

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:

  • reflektera över och analysera hur intertextuella/intermediala relationer sätter spår i litterära texter och den ömsesidiga påverkan mellan konstnärliga uttrycksformer
  • muntligt och skriftligt tillämpa vetenskapsteori och litterära begrepp med fokus på intertextualitet och intermedialitet
  • relatera de undersökta fenomenen till den sociokulturella kontexten
  • kritiskt belysa och jämföra olika aspekter av mediernas särarter och uttrycksfomer
  • visa metodisk och teoretisk analysförmåga.

Innehåll

Med utgångspunkt i de litteraturvetenskapliga begreppen intertextualitet och intermedialitet studeras undersökningsmaterialet komparativt som olika former av kulturproduktion och diskuteras i sitt sociokulturella, historiska och mediala sammanhang. Syftet är att medvetandegöra och teoretisera sambandet mellan olika litterära texter samt mellan innehåll och media vid kulturell kommunikation och mediala bearbetningar. På seminarierna ges utrymme för diskussion kring olika metoder för att uttrycka, parafrasera och reflektera kring intertextuella och intermediala processer.

Examinationsformer

Löpande examination i form av närvaro vid seminarier, skriftliga inlämningsuppgifter samt ett eget arbete om 8-10 sidor.

Arbetsformer

Seminarier och ett större skriftligt arbete. I kursen ingår även muntliga anföranden, analyser och diskussioner kopplade till de studerade verken. Undervisningsspråket är tyska.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • 90 hp i tyska på grundnivå, varav 30 hp på grundnivå 2, eller motsvarande kunskaper.

Övrigt

Ersätter TY3008.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2UTW
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:25%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Tyska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:
Behörighetskrav: [?]90 hp i tyska på grundnivå, varav 30 hp på grundnivå 2, eller motsvarande kunskaper.

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:7

Ansök

Ansök på Antagning.se