Kursplan

Kursplan: Tyska IV, inklusive examensarbete 2 för ämneslärarexamen, gy

Kurskod: TY3018
Poäng: 30 högskolepoäng
Nivå: Avancerad nivå 1
Akademi: Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet: Tyska (TYA)
Ämnesgrupp: Tyska
Utbildningsområde: Humanistiska området, 75%
Undervisningsområdet, 25%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Ej huvudområde1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1A1N
Fastställd:
Fastställd 2015-10-14.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2015-10-14.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att den studerande fördjupar såväl sina kunskaper i tyska och sina teoretiska kunskaper inom tysk språk- och litteraturvetenskap som förmågan att med hjälp av vetenskapliga metoder tillvarata, analysera och systematisera relevanta forskningsresultat inom ett språk- eller litteraturdidaktiskt problemområde.

Delkurser

1.
Intertextualitet och intermedialitet i teori och praktik,  7,5 högskolepoäng

Delkursens syfte är att närmare belysa och problematisera begreppen intertextualitet och intermedialitet. Med utgångspunkt i ämnesrelevant teori analyseras tyskspråkig litteratur och dess bearbetningar i olika genrer och medier, t ex litteratur som blir film, musik eller tecknade serier och klassiker som blir barnlitteratur. Vidare analyseras hur litterära verk skapas under påverkan av andra medier, t ex bild, musik, TV-serier och internet.
Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • reflektera över och analysera hur intertextuella/intermediala relationer sätter spår i litterära texter och den ömsesidiga påverkan mellan konstnärliga uttrycksformer
 • muntligt och skriftligt tillämpa vetenskapsteori och litterära begrepp med fokus på intertextualitet och intermedialitet
 • relatera de undersökta fenomenen till den sociokulturella kontexten
 • kritiskt belysa och jämföra olika aspekter av mediernas särarter och uttrycksformer
 • visa metodisk och teoretisk analysförmåga.

2.
Språk och nya medier,  7,5 högskolepoäng

Delkursen syftar till att ge fördjupad insikt i olika textsorter på tyska som finns på internet avseende lexikologi, morfologi, syntax men även språkets funktion inom olika typer av internetbaserade medieformer.
Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • analysera en tyskspråkig text utifrån teoretiska aspekter avseende skriftlighet/muntlighet och kunna problematisera dessa begrepp
 • jämföra olika textsorter och kunna analysera mediets påverkan på textens språkliga utformning
 • analysera en tyskspråkig text utifrån syntaktiska, morfologiska och lexikala kriterier och sätta detta i samband med begreppen språklig variation samt språklig förändring
 • problematisera och diskutera förhållandet mellan text och bild i datormedierad kommunikation
 • sammanställa en korpus genom ett urval av texter som producerats i en interaktiv situation på nätet och genomföra en mindre empirisk studie på denna med hjälp av en relevant metod.

3.
Examensarbete 2 för ämneslärarexamen för gymnasieskolan,  15 högskolepoäng

Delkursens övergripande mål är att den studerande ska kunna genomföra en kvalificerad och självständig vetenskaplig undersökning med utgångspunkt i någon av tyskämnets didaktiska frågeställningar. Den studerande förväntas vidare kunna bidra till kunskapsutveckling inom ett avgränsat språk- eller litteraturdidaktiskt område.
Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • visa väsentligen fördjupade kunskaper inom ett avgränsat språk- eller litteraturdidaktiskt område och fördjupad insikt i områdets aktuella forskningsläge
 • med utgångspunkt i resultaten från examensarbete I formulera en fördjupad ämnesdidaktisk problemställning med tillhörande forskningsfrågor
 • visa förmåga att utifrån en språk- eller litteraturdidaktisk problemställning självständigt och kritiskt systematisera, problematisera och analysera empiriskt material samt egna och andras forskningsresultat
 • genomföra ett självständigt problemorienterat vetenskapligt arbete med tydlig forskningsanknytning, relevant teori- och metodanvändning, samt argumentation som vilar på vetenskaplig grund
 • visa fördjupad förmåga att, med högt ställda krav på skriftlig och muntlig kommunikationsförmåga på tyska, presentera och argumentera för egna resultat samt förhålla sig till vetenskaplig kritik på ett professionellt och konstruktivt sätt
 • visa fördjupad förmåga att analysera, värdera och diskutera andras vetenskapliga arbeten genom att, i form av tydlig konstruktiv respons, peka på förtjänster såväl som tillkortakommanden
 • bidra till kunskapsutveckling inom ett avgränsat språk- eller litteraturdidaktiskt område av betydelse för yrkesutövningen.

Innehåll

Kursen består av tre delkurser.

Delkurser

1.
Intertextualitet och intermedialitet i teori och praktik,  7,5 högskolepoäng

Med utgångspunkt i de litteraturvetenskapliga begreppen intertextualitet och intermedialitet studeras undersökningsmaterialet komparativt som olika former av kulturproduktion och diskuteras i sitt sociokulturella, historiska och mediala sammanhang. Syftet är att medvetandegöra och teoretisera sambandet mellan olika litterära texter samt mellan innehåll och media vid kulturell kommunikation och mediala bearbetningar. På seminarierna ges utrymme för diskussion kring olika metoder för att uttrycka, parafrasera och reflektera kring intertextuella och intermediala processer.

2.
Språk och nya medier,  7,5 högskolepoäng

Inom delkursen närmar sig studenterna utifrån olika perspektiv nätbaserad kommunikation och relaterar denna till olika forskningsinriktningar inom språk och nya medier. Nätbaserade textsorter studeras med särskilt fokus på aspekten skriftlighet/muntlighet och vad det har för inverkan på interaktionen. Vidare behandlas språk inom olika typer av nätbaserad kommunikation, t ex diskussionsforum, SMS, chattar och bloggar, och studeras i ett kontrastivt perspektiv. Inom ramen för delkursen genomför studenten en mindre empirisk studie på en egen korpus och tillämpar en relevant metod.

3.
Examensarbete 2 för ämneslärarexamen för gymnasieskolan,  15 högskolepoäng

Detta andra examensarbete utgör en fördjupning och vidareutveckling av det didaktiska problemområde som undersöktes i det första examensarbetet. Med stöd av handledare preciseras och vidareutvecklas problemställning, syfte och frågeställningar med utgångspunkt i det kunskapsbehov som identifierades i det första arbetets litteraturanalyser. Vidare insamlas och undersöks ett empiriskt material med hjälp av lämpliga metoder och utifrån relevanta teorier. Resultatet av undersökningen analyseras och tolkas mot bakgrund av tidigare forskningsresultat och presenteras i form av en vetenskaplig uppsats. Den studerande försvarar sitt examensarbete och genomför en kritisk granskning av en medstuderandes examensarbete vid ett ventileringsseminarium. Slutligen presenterar den studerande sina undersökningsresultat och slutsatser för partnerskolan och i förekommande fall för aktuellt partnerområde. Val av teoretiska perspektiv, vilka forskningsmetoder som används och behandlas och vilken litteratur som är mest ändamålsenlig styrs av det aktuella ämnesområdet och de frågeställningar som väljs.

Examinationsformer

Delkurs 1: Fortlöpande examination i form av aktivt deltagande i seminarier, skriftliga inlämningsuppgifter samt ett eget arbete om 3000-4000 ord.
Delkurs 2: Delkursen examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter och aktivt deltagande i muntliga diskussioner samt en skriftlig slutuppgift baserad på en självständig empirisk undersökning.
Delkurs 3: Delkursen examineras i form av en vetenskaplig uppsats om 10 500-12 000 ord som den studerande presenterar och försvarar vid ett särskilt ventileringsseminarium, vid vilket den studerande också opponerar på en medstuderandes examensarbete.

Arbetsformer

Undervisningsspråket är tyska i samtliga delkurser.
Delkurs 1:
Seminarier och ett större skriftligt arbete. I delkursen ingår även muntliga anföranden, analyser och diskussioner kopplade till de studerade verken.
Delkurs 2:
Seminarier och enskilda arbeten.
Delkurs 3: Föreläsningar, obligatoriska seminarier och obligatorisk handledning, individuellt och i grupp.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För VG på hela kursen krävs VG i delkurs 3 samt en av delkurserna 1 eller 2.

Betygsrapportering:
Moment 1: Intertextualitet och intermedialitet i teori och praktik - 7,5 hp
Moment 2: Språk och nya medier - 7,5 hp
Moment 3: Tyska: Examensarbete 2 för ämneslärarexamen för gymnasieskolan - 15 hp

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Tyska III, inklusive examensarbete 1 för ämneslärarexamen, gy, 30 hp, varav minst 22,5 hp godkända vid registrering, eller motsvarande kunskaper

Övrigt

För nätbaserad kurs krävs att den studerande har möjlighet att kommunicera med ljud och bild via en dator eller motsvarande.

Ersätter TY3017.

Summary in English

The overall goal of this course is to enable students to enhance their skills in German, deepen their theoretical knowledge of German linguistics and literature, and develop the ability to use scientific methods to describe, analyze and systematize relevant results in a linguistic or literary area of didactics.

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2VAT
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:100%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Tyska, kan komma att ges på Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:
Behörighetskrav: [?]Tyska III, inklusive examensarbete 1 för ämneslärarexamen, gy, 30 hp, varav minst 22,5 hp godkända vid registrering, eller motsvarande kunskaper

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:7

Ansök

Ansök på Antagning.se