Kursplan

Kursplan: Handledning inom vård

Kurskod: VÅ1036
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet: Omvårdnad (OMV)
Ämnesgrupp: Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap
Utbildningsområde: Vårdområdet, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Omvårdnad1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1GXX
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Utbildning, hälsa och samhälle 2010-05-11.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2010-07-01.
Reviderad:
Reviderad 2012-09-12.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2012-09-12.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna

  • beskriva olika perspektiv på kunskap och lärande 
  • diskutera teorier och metoder som är relevanta för att stödja lärprocesser inom vårdande professioner
  • redogöra för grupprocesser
  • redogöra för handledning som modell, metod och process.

Innehåll

I kursen behandlas olika perspektiv på kunskap och individens lärande samt teorier och metoder som är relevanta för att stödja lärprocesser inom vårdande professioner. Vidare ingår tillämpad undervisning i handledningsmetodik. Kursen belyser även gruppdynamiska faktorer och processer i människors samspel.

Examinationsformer

Examination sker genom skriftliga och muntliga redovisningar.

Arbetsformer

Arbetsformer är egna studier, föreläsningar och seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U - G

Betygsrapportering:

  • Skriftliga och muntliga redovisningar, 7,5 hp.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Examen inom något av följande yrkesområden; sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut, tandhygienist, biomedicinsk analytiker, eller motsvarande kunskaper.

Övrigt

Kursen ersätter VÅ1015.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur