Kursplan

Kursplan: Personcentrerad vård inom somatisk vård

Kurskod: VÅ1055
Poäng: 15 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet: Omvårdnad (OMV)
Ämnesgrupp: Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap
Utbildningsområde: Vårdområdet, 75%
Medicinska området, 25%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Omvårdnad1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G2F
Fastställd:
Fastställd 2015-03-25.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2015-08-31.
Reviderad:
Reviderad 2016-10-27.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2016-10-27.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande under handledning kunna:

 • etablera en förtroendefull relation som kännetecknas av tydlighet, empati och respekt,
 • möta patienter och närstående med hänsyn till autonomi, delaktighet, integritet och värdighet,
 • systematiskt bedöma, kritiskt värdera och prioritera ett fåtal patienters hälsotillstånd ur ett omvårdnadsperspektiv, utifrån symtom/tecken och sjukdomsförlopp, samt planera, genomföra och utvärdera omvårdnad i samverkan med patienten,
 • delta i samverkan med andra yrkesgrupper i vård av patienter utifrån lagar och författningar samt medicintekniska och hygieniska föreskrifter,
 • redogöra för och diskutera kring patientens väg och samverkan i vårdkedjan utifrån patientsäkerhet, etik och delaktighet,
 • dokumentera och rapportera patientens hälsotillstånd samt planerad och genomförd vård på ett sätt som främjar kontinuitet och säker vård,
 • iordningställa, administrera och utvärdera läkemedelsbehandling på ett kostnadseffektivt och miljövänligt sätt samt redogöra för de vanligast förekommande läkemedlens verkan och biverkan,
 • reflektera över det egna förhållningssättet i patientmöten och egen planering av arbetsuppgifter i omvårdnaden utifrån krav och tillgängliga resurser,
 • integrera evidens och erfarenhetsbaserad kunskap med patientens önskemål i planering och genomförande av vården,
 • redogöra för sjuksköterskans ansvar vid livshotande hälsotillstånd samt vid färdighetsträning kunna utföra hjärt- och lungräddning på sjukhus (S-HLR) för vuxna
 • reflektera över kvalitetsförbättrande åtgärder för att främja vårdens kvalitet och patientens säkerhet,
 • använda och reflektera över medicinskteknisk utrustning och informationssystem som beslutsstöd i vården.

Innehåll

I kursinnehållet integreras ämnena omvårdnad och medicinsk vetenskap. Detta kommer till uttryck när begreppet vård/vårdåtgärder används. I kursen tillämpas omvårdnadsprocessen med beaktande av såväl fysiska, psykiska, sociala, kulturella, som andliga och existentiella aspekter och behov. Träning i omvårdnadsdiagnostiskt tänkande och upprättande av omvårdnadsplaner ingår, samt genomförande av omvårdnads- och medicinsktekniska åtgärder utifrån evidens- och erfarenhetsbaserad kunskap med hänsyn till patientens önskemål. Vidare tränas kommunikation och etiskt förhållningssätt i mötet med patient, närstående och vårdteam. Integrering av omvårdnad och medicinska kunskaper tränas i den kliniska bedömning samt i prioritering, planering och genomförande av vården.

Examinationsformer

Examination sker genom formativ bedömning av kliniska färdigheter under verksamhetsförlagd utbildning. Därutöver individuella skriftliga inlämningsuppgifter och muntliga redovisningar vid obligatoriska seminarier.

Arbetsformer

Arbetsformerna består av verksamhetsförlagd utbildning och obligatoriska seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U - G

Betygsrapportering:

 • Klinisk omvårdnad, 13 hp.
 • Teoretisk anknytning, 2 hp.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Anatomi och fysiologi II 7,5 högskolepoäng, Människans grundläggande omvårdnadsbehov 7,5 högskolepoäng, Mikrobiologi och farmakologi 7,5 högskolepoäng och Människa, hälsa och samhälle 7,5 högskolepoäng samt moment motsvarande minst 15 högskolepoäng från kursen Metoder och teorier vid symtom och tecken på hälsa/ohälsa I 30 högskolepoäng, eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Styrdokument på VFU-plats samt arbetstidslagen ska följas av studenten.

Om en student inte uppnår målen för den verksamhetsförlagda kursen/kursmomentet under ordinarie period kan examinator besluta om en förlängning av VFU-perioden med två veckor. Detta kan ske under förutsättning att examinator bedömer att studenten genom förlängningen har möjlighet att uppnå målen och förutsatt att förlängningen är praktiskt möjlig att genomföra. I slutet av förlängningen görs en ny bedömning av studentens prestationer. Om studenten fortfarande inte uppnått målen ska betyget Underkänd sättas, vilket medför att den verksamhetsförlagda utbildningen endast kan omexamineras genom att göras om i sin helhet. Studenten har rätt att genomföra totalt tre verksamhetsförlagda perioder. Möjligheten till förlängning gäller endast ordinarie VFU-period. Ordinarie tillfälle räknas som en (1) period, även om förlängning med två veckor har skett.

Student kan under pågående verksamhetsförlagd kurs/kursmoment bli underkänd i förtid, om studenten uppvisar sådana brister i kunskaper, färdigheter och/eller förhållningssätt att det finns påtaglig risk för att annan person skadas fysiskt eller psykiskt. Studenten måste då avbryta sin verksamhetsförlagda utbildning och får betyget Underkänd på kursen/kursmomentet. Beslut om underkännande i förtid fattas av examinator i samråd med berörd handledare och klinisk adjunkt eller motsvarande. I samband med beslutet ska en individuell utvecklingsplan för studenten upprättas av examinator efter samråd med student, program- och kursansvarig. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper färdigheter och förhållningssätt studenten behöver tillägna sig för behörighet att återuppta sina verksamhetsförlagda studier. Utvecklingsplanen ska även innehålla uppgift om tidpunkt för kontroll av den aktuella behörigheten. Om studenten vid kontroll inte bedöms ha tillägnat sig nödvändiga kunskaper, färdigheter och förhållningssätt ska tidpunkt för ny kontroll meddelas. Sammanlagt två kontroller av behörighet att återuppta verksamhetsförlagd utbildning utifrån individuell utvecklingsplan efter underkännande i förtid kan beviljas.


Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2UUC
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:100%
Studieort:Falun
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:P
Behörighetskrav: [?]Anatomi och fysiologi II 7,5 högskolepoäng, Människans grundläggande omvårdnadsbehov 7,5 högskolepoäng, Mikrobiologi och farmakologi 7,5 högskolepoäng och Människa, hälsa och samhälle 7,5 högskolepoäng samt moment motsvarande minst 15 högskolepoäng från kursen Metoder och teorier vid symtom och tecken på hälsa/ohälsa I 30 högskolepoäng, eller motsvarande kunskaper