Kursplan

Kursplan: Handledning inom vård

Kurskod: VÅ1059
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet: Omvårdnad (OMV)
Ämnesgrupp: Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap
Utbildningsområde: Vårdområdet, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Omvårdnad1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G2F
Fastställd:
Fastställd 2016-06-16.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2017-01-16.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:

  • beskriva olika perspektiv på kunskap och lärande
  • diskutera teorier och metoder som är relevanta för att stödja lärprocesser inom vårdande professioner
  • redogöra för grupprocesser
  • redogöra för handledning som modell, metod och process
  • problematisera betydelsen av genus- och mångfaldsaspekter i handledningssituationer.

Innehåll

I kursen behandlas olika perspektiv på kunskap och individens lärande samt teorier och metoder som är relevanta för att stödja lärprocesser inom vårdande professioner. Vidare ingår tillämpad undervisning i handledningsmetodik. Kursen belyser även gruppdynamiska faktorer och processer i människors samspel.

Examinationsformer

Examination sker genom skriftliga och muntliga redovisningar.

Arbetsformer

Arbetsformer är egna studier, föreläsningar och obligatoriska seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U - G

Betygsrapportering:

  • Skriftliga och muntliga redovisningar, 7,5 hp.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Examen inom något av följande yrkesområden; sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut, tandhygienist, biomedicinsk analytiker, eller motsvarande kunskaper.

Övrigt

Kursen motsvarar VÅ1036.

Summary in English

-

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2VJ3
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:25%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:30
Behörighetskrav: [?]Examen inom något av följande yrkesområden; sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut, tandhygienist, biomedicinsk analytiker, eller motsvarande kunskaper.

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:2

Ansök

Ansök på Antagning.se