Kursplan

Kursplan: Vård och omsorg för personer med demens

Kurskod: VÅ1060
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet: Omvårdnad (OMV)
Ämnesgrupp: Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap
Utbildningsområde: Vårdområdet, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Omvårdnad1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1N
Fastställd:
Fastställd 2016-09-08.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2017-01-16.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • reflektera över betydelsen av Socialstyrelsens fastslagna värdegrund för omvårdnad av personer med demens
 • redogöra för ett handlings- och relationsetiskt förhållningssätt i relation till omvårdnadens utformning
 • redogöra för och diskutera hur olika stadier av demenssjukdomar kan påverka livet för personen med demens och dennes anhöriga och vårdare
 • beskriva hur kommunikation och kommunikationssvårigheter påverkar tillvaron för personer med demens, samt strategier och metoder för att bemöta detta
 • beskriva och förklara beteendemässiga och psykiska symtom vid demens (BPSD), följa upp åtgärder och behandling, samt kritiskt granska sitt eget och andras förhållningssätt till personer med demens
 • beskriva hur personal kan stödja och kompensera funktionsnedsättningar vid demens
 • beskriva och reflektera över innebörden av värdighet och rättssäkerhet för personer med demens
 • granska och diskutera omvårdnadsforskning inom demensområdet

Innehåll

Kursens innehåll:
 • värdegrund och etik i mötet med personer med demens
 • värdighet i relation till beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom
 • stödjande förhållningssätt och metoder vid vård av personer med demens
 • rättssäkerhet för personer med demens
 • aktuell vårdvetenskaplig forskning inom demensvård

Examinationsformer

En skriftlig individuell hemtentamen samt formativ bedömning i seminarier. Examination sker såväl individuellt som i grupp.

Arbetsformer

Arbetsformer är föreläsningar, obligatoriska seminarier och individuella uppgifter.

Betyg

Som betygsskala används U - G

Betyg rapporteras som:

 • Seminarier, 3 hp
 • Tentamen, 4,5 hp

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Grundläggande behörighet

Övrigt

Kursen är helt på distans och bedrivs via lärplattform. Detta innebär att inga fysiska träffar på campus förekommer.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2VQ7
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Högskolan Dalarna
Startar och slutar:v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:25%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:
Behörighetskrav:Grundläggande behörighet

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:0