Kursplan

Kursplan: Vård och omsorg för personer med demens

Kurskod: VÅ1060
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 1
Akademi: Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet: Omvårdnad (OMV)
Ämnesgrupp: Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap
Utbildningsområde: Vårdområdet, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Omvårdnad1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G1N
Fastställd:
Fastställd 2016-09-08.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2017-01-16.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • reflektera över betydelsen av Socialstyrelsens fastslagna värdegrund för omvårdnad av personer med demens
 • redogöra för ett handlings- och relationsetiskt förhållningssätt i relation till omvårdnadens utformning
 • redogöra för och diskutera hur olika stadier av demenssjukdomar kan påverka livet för personen med demens och dennes anhöriga och vårdare
 • beskriva hur kommunikation och kommunikationssvårigheter påverkar tillvaron för personer med demens, samt strategier och metoder för att bemöta detta
 • beskriva och förklara beteendemässiga och psykiska symtom vid demens (BPSD), följa upp åtgärder och behandling, samt kritiskt granska sitt eget och andras förhållningssätt till personer med demens
 • beskriva hur personal kan stödja och kompensera funktionsnedsättningar vid demens
 • beskriva och reflektera över innebörden av värdighet och rättssäkerhet för personer med demens
 • granska och diskutera omvårdnadsforskning inom demensområdet

Innehåll

Kursens innehåll:
 • värdegrund och etik i mötet med personer med demens
 • värdighet i relation till beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom
 • stödjande förhållningssätt och metoder vid vård av personer med demens
 • rättssäkerhet för personer med demens
 • aktuell vårdvetenskaplig forskning inom demensvård

Examinationsformer

En skriftlig individuell hemtentamen samt formativ bedömning i seminarier. Examination sker såväl individuellt som i grupp.

Arbetsformer

Arbetsformer är föreläsningar, obligatoriska seminarier och individuella uppgifter.

Betyg

Som betygsskala används U - G

Betyg rapporteras som:

 • Seminarier, 3 hp
 • Tentamen, 4,5 hp

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Grundläggande behörighet

Övrigt

Kursen är helt på distans och bedrivs via lärplattform. Detta innebär att inga fysiska träffar på campus förekommer.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur