Kursplan

Kursplan: Examensarbete för kandidatexamen i omvårdnad

Kurskod: VÅ2017
Poäng: 15 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 2
Akademi: Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet: Omvårdnad (OMV)
Ämnesgrupp: Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap
Utbildningsområde: Vårdområdet, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Omvårdnad1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G2E
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Utbildning, hälsa och samhälle 2012-01-12.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2012-01-23.
Reviderad:
Reviderad 2015-02-18.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2015-02-18.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Genom ett självständigt examensarbete erhålla fördjupade kunskaper inom ett problemområde med relevans för omvårdnad, samt genom kritisk granskning av annat examensarbete få fördjupning i ytterligare ett område för att kunna utöva evidensbaserad vård i yrket.

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

 • urskilja, problematisera samt formulera syfte och frågeställningar för ett självständigt examensarbete med relevans för omvårdnad
 • söka, systematisera och kritiskt värdera vetenskapliga publikationer som underlag för examensarbetet samt redogöra för relevanta begrepp eller teorier relaterade till valt problemområde med relevans för omvårdnad
 • applicera och integrera forskningsetiska resonemang i relation till valt problemområde
 • tillämpa adekvat vetenskaplig design och metod i datainsamling och dataanalys i relation till syfte och frågeställningar
 • analysera resultat i förhållande till tidigare forskning samt beskriva och diskutera val av design och metod i relation till syfte och frågeställningar
 • redogöra för den kliniska betydelsen av det egna examensarbetet och föreslå vidare forskning
 • konstruktivt kritiskt granska och värdera eget och andras examensarbete med avseende på innehåll, struktur och tillämpbarhet inom omvårdnad samt utifrån kunskap, genus och etnicitet.

Innehåll

Planera, genomföra, dokumentera samt försvara examensarbete i omvårdnad i enlighet med forskningsprocessens olika delar. Granskning och opponentskap av annat examensarbete.

Examinationsformer

Examinationen omfattar hela kursen och sker i form av ett skriftligt examensarbete. Det skriftliga arbetet redovisas med ett respondentskap samt opponentskap av ett annat examensarbete.

Examensarbetet bedöms som ett självständigt arbete. Om examensarbetet har flera författare krävs att varje författares individuella prestation kan bedömas.

Detta sker genom följande:

 • intervju av handledare och studenter var för sig
 • ett underlag som intygar studentens individuella prestation
 • underlaget skall skrivas under av samtliga författare.

Arbetsformer

Arbetsformer är eget skrivande av examensarbete samt seminarier i form av grupphandledning.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Betyg rapporteras som Examensarbete, 15 hp, U - VG.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Minst 150 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng inom huvudområdet omvårdnad varav Fördjupning i vetenskaplig metod inriktning omvårdnad 7,5 högskolepoäng. Motsvarande kunskaper ger också behörighet till kursen.

Övrigt

Antal examinationstillfällen är begränsade till fem. Institutionen använder sig av "Ephorus" plagiatkontroll vilket innebär att examensarbetet kan bli föremål för plagiatkontroll i samband med inlämning för examination.Kursen ersätter VÅ2012 från och med vårterminen 2012.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2VRU
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v40, 2017 - v49, 2017
Studietakt:100%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:
Behörighetskrav: [?]Minst 150 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng inom huvudområdet omvårdnad varav Fördjupning i vetenskaplig metod inriktning omvårdnad 7,5 högskolepoäng. Motsvarande kunskaper ger också behörighet till kursen.

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:2
Obligatoriska online träffar:0

Ansök

Ansök på Antagning.se