Kursplan

Kursplan: Examensarbete i omvårdnad

Kurskod: VÅ2022
Poäng: 15 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 2
Akademi: Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet: Omvårdnad (OMV)
Ämnesgrupp: Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap
Utbildningsområde: Vårdområdet, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Omvårdnad1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G2E
Fastställd:
Fastställd 2013-12-06.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2013-12-06.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att studenten, genom eget examensarbete och opponentskap på annan students arbete, ska ha fördjupade kunskaper inom olika avgränsade områden inom omvårdnad. Vidare ska studenten ha förmåga att systematiskt kunna utveckla och ta till sig kunskap som grund för evidensbaserad vård.

Efter avslutad kurs skall studenten självständigt kunna:

 • urskilja och problematisera samt formulera syfte och frågeställningar för ett självständigt examensarbete inom omvårdnad med beaktande av vetenskapliga, etiska och samhälleliga aspekter,
 • systematiskt söka och kritiskt värdera vetenskapliga publikationer som underlag för examensarbetet,
 • redogöra och använda begrepp och teorier med relevans för omvårdnad relaterade till valt problemområde,
 • kritiskt diskutera och använda forskningsetiska principer i relation till valt problemområde,
 • tillämpa adekvat vetenskaplig design och metod i datainsamling och dataanalys i relation till syfte och frågeställningar,
 • analysera och diskutera resultat i förhållande till tidigare forskning och vald teoretisk referensram,
 • analysera och diskutera val av design och metod i relation till syfte och frågeställningar,
 • redogöra för den kliniska betydelsen av det egna examensarbetet och föreslå vidare forskning,
 • kritiskt granska och värdera eget och andras examensarbete avseende innehåll, struktur och tillämpbarhet inom omvårdnad,
 • reflektera över den egna kunskapsprocessen samt identifiera områden där den egna kompetensen behöver utvecklas.

Innehåll

Planera, genomföra, dokumentera ett examensarbete i omvårdnad i enlighet med forskningsprocessens olika delar. Vidare ingår respondentskap och opponentskap på eget och annans examensarbete.

Examinationsformer

Examinationer sker genom skriftlig rapport och respondentskap av eget arbete samt opponentskap av ett annat examensarbete.

Arbetsformer

Arbetsformer är handledning och seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U - G

Betyg rapporteras som:
 • Examensarbete i omvårdnad, 15 hp.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • 135 hp omvårdnad och medicin varav minst 60 hp omvårdnad, eller motsvarande kunskaper

Övrigt

“Ephorus“ används för systematisk plagiatkontroll av samtliga arbeten i samband med inlämning.

Kursen genomförs i hög grad med stöd av informations- och kommunikationsteknologi vilket förutsätter en fungerande internetuppkoppling där den studerande kan kommunicera med ljud och bild via dator eller motsvarande.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur