Kursplan

Kursplan: Ledarskap och teamarbete

Kurskod: VÅ2024
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Grundnivå 2
Akademi: Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet: Omvårdnad (OMV)
Ämnesgrupp: Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap
Utbildningsområde: Vårdområdet, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Omvårdnad1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1G2F
Fastställd:
Fastställd 2015-03-25.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2015-08-31.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att studenten ska ha fördjupade kunskaper om organisation, ledarskap och teamarbete samt sjuksköterskans roll som ledare i hälso- och sjukvården.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • problematisera om vårdorganisation, arbetsmiljö, lagar och förordningar samt deras betydelse för säker vård och omsorg,
  • reflektera över betydelsen av sjuksköterskans ledarskap för omvårdnadskvalitet och god arbetsmiljö,
  • redogöra för organisation och sjuksköterskans roll vid särskilda händelser och katastrofer,
  • kritiskt diskutera ledarskaps- och organisationsteorier samt gruppdynamiska skeenden,
  • kritiskt diskutera ledarskapets betydelse för förbättringsarbete och evidensbaserad vård.

Innehåll

I kursen behandlas organisation av vård och omsorg utifrån gällande lagstiftning vilket även innefattar organisation vid särskilda händelser och katastrofer. Organisation och ledarskap belyses utifrån ledarskaps- och organisationsteoretiska modeller. I kursen åskådliggörs även arbetsmiljöproblem samt tillvägagångssätt för hantering av dessa, konflikthantering samt gruppdynamiska skeenden. Sjuksköterskans arbetsledande roll för en säker vård behandlas.

Examinationsformer

Kursen examineras genom hemtentamen samt seminarier.

Arbetsformer

Föreläsningar och obligatoriska seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U - G

Betygsrapportering:

  • Ledarskaps- och organisationsteorier, 3 hp.
  • Gruppdynamik, 2 hp.
  • Arbetsmiljöns betydelse, 2,5 hp.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Anatomi och fysiologi II 7,5 högskolepoäng, Människans grundläggande omvårdnadsbehov 7,5 högskolepoäng, Mikrobiologi och farmakologi 7,5 högskolepoäng och Människa, hälsa och samhälle 7,5 högskolepoäng samt moment motsvarande minst 15 högskolepoäng från kursen Metoder och teorier vid symtom och tecken på hälsa/ohälsa I 30 högskolepoäng, eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Kursen genomförs med stöd av informations- och kommunikationsteknologi vilket förutsätter en fungerande internetuppkoppling där den studerande kan kommunicera med ljud och bild via dator eller motsvarande. I kursen ingår även undervisning på campus.


Summary in English

The overall goal of this course is for students to learn the theoretical foundations of organization, leadership and teamwork, and to acquire knowledge about improvements in patient safety with a focus on person-centered care.

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2UUE
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v40, 2017 - v2, 2018
Studietakt:100%
Studieort:Falun
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:P
Behörighetskrav: [?]Anatomi och fysiologi II 7,5 högskolepoäng, Människans grundläggande omvårdnadsbehov 7,5 högskolepoäng, Mikrobiologi och farmakologi 7,5 högskolepoäng och Människa, hälsa och samhälle 7,5 högskolepoäng samt moment motsvarande minst 15 högskolepoäng från kursen Metoder och teorier vid symtom och tecken på hälsa/ohälsa I 30 högskolepoäng, eller motsvarande kunskaper

Ansök

Ansök på Antagning.se