Kursplan

Kursplan: Vuxnas lärande - Diabetesvård

Kurskod: VÅ3069
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Avancerad nivå 1
Akademi: Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet: Omvårdnad (OMV)
Ämnesgrupp: Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap
Utbildningsområde: Vårdområdet, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Omvårdnad1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1A1N
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Utbildning, hälsa och samhälle 2012-05-31.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2012-05-31.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Det övergripande målet är att självständigt kunna planera, genomföra och utvärdera partientutbildning, baserad på pedagogisk modell eller teori, till personer med diabetes.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • identifiera, bedöma och värdera utbildningsbehov hos den vuxne personen med diabetes
 • tillämpa,analysera och reflektera specifika vårdhandlingar relaterat till diabetes ur ett pedagogiskt och vårdvetenskapligt perspektiv
 • använda ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt i diskussioner som berör utbildning och lärande för vuxna med diabetes
 • analysera och värdera kunskaper i andragogik (vuxenlärande) utifrån ett pedagogiskt och vårdvetenskapligt perspektiv
 • identifiera faktorer som påverkar lärande hos vuxna med diabetes
 • använda evidensbaserade pedagogiska metoder för att stödja ett ökat lärande hos personer med diabetes
 • använda lämplig metod för att utvärdera effekten av utbildning

Innehåll

I kursen behandlas:

 • strategier för att identifiera utbildningsbehov hos personer med diabetes
 • strategier för att utvärdera utbildninginsatser hos personer med diabetes
 • teorier och modeller om vuxnas lärande i allmänhet
 • specifika toerier och modeller för personer med diabetes
 • generella principer för grupprocessen
 • begreppet evidens relaterat till diabetes, pedagogik och vårdvetenskap
 • evidensbaserade modeller för individuell och gruppbaserad patientutbildning.

Examinationsformer

Examination sker genom ett självständigt skriftligt arbete, försvarande av detsamma och opponentskap av annans arbete samt obligatorisk närvaro vid seminarier.

Arbetsformer

Arbetsformer är föreläsningar, obligatoriska seminarier inklusvie praktiskt genomförande av gruppbaserad patientutbildning som bygger på aktuell evidens.

Betyg

Som betygsskala används U - G

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Legitimerad sjuksköterska.

Övrigt

Summary in English

Litteratur

 • Rankin, S. H., Stallings, K. D., London, F. (2005) Patient education in health and illness. 5 uppl. Philadelphia, Pa. : Lippincott Williams & Wilkins. (368 s). ISBN 978-0-7817-4849-0
  Läsanvisning: Senaste upplaga.
 • SBU. (2009) Patientutbildning vid diabetes : en systematisk litteraturöversikt. Stockholm : Statens beredning för medicinsk utvärdering. (269 s).
 • Wikblad, K. (red.). (2005) Omvårdnad vid diabetes. Lund: Studentlitteratur. (360 s). ISBN 91-44-03539-X
  Läsanvisning: Senaste upplaga.

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2VNL
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v39, 2017 - v48, 2017
Studietakt:50%
Studieort:Falun
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:Normal
Studieplatser:
Behörighetskrav: [?]Legitimerad sjuksköterska.

Ansök

Ansök på Antagning.se