Kursplan

Kursplan: Folkhälsa och folkhälsoarbete

Kurskod: VÅ3076
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Avancerad nivå 1
Akademi: Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet: Omvårdnad (OMV)
Ämnesgrupp: Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap
Utbildningsområde: Vårdområdet, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Omvårdnad1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1A1N
Fastställd:
Fastställd 2013-03-07.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2013-07-01.
Reviderad:
Reviderad 2015-10-19.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2015-10-19.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att studenten ska kunna främja fysisk, psykisk och social hälsa för att förebygga uppkomsten av sjukdom och sjukdomskomplikationer hos befolkningen samt att kunna initiera, genomföra och utvärdera hälsofrämjande och förebyggande arbete.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

  • problematisera om folkhälsa, folksjukdomar och hälsans bestämningsfaktorer såväl nationellt som globalt samt utifrån en hållbar utveckling,
  • analysera och värdera vetenskapliga samband inom folkhälsoområdet utifrån epidemiologiska frågeställningar
  • kritiskt diskutera om, och värdera användning av, distriktssköterskans yrkesspecifika kunskaper i preventivt arbete utifrån en tydlig teoretisk förankring,
  • analysera och reflektera kring den egna kommunikationen vid det professionella samtalet samt kunna genomföra ett motiverande samtal
  • formulera en handlingsplan avseende livsstilsförändringar med beaktande av etiska aspekter.

Innehåll

I kursen belyses hälsans bestämningsfaktorer, folksjukdomar nationellt och globalt och skillnader i hälsa inom olika samhällsgrupper. Vidare ingår strategier och metoder inom folkhälsoarbete samt epidemiologi samt hållbar utveckling. Hälsopedagogik bearbetas genom kommunikationsmodellen motiverande samtal med fokus på förändring av levnadsvanor, patientdelaktighet och handlingsplan med utvärderbara mål. Intentionen är att förstärka kommunikationsfärdigheter och att öka den egna skickligheten i det motiverande samtalet där även etiska aspekter ingår.

Examinationsformer

Tre obligatoriska campusträffar där examination sker genom seminarier och interaktiva hälsopedagogiska praktiska övningar, samt två skriftliga inlämningsuppgifter både individuellt och i grupp.

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier, egna studier och praktiska övningar.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Betygsrapportering:

  • Praktiska övningar och inlämningsuppgifter, 7,5 hp. U - VG

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Legitimerad sjuksköterska.
  • Kandidatexamen om minst 180 högskolepoäng med huvudområdet omvårdnad eller vårdvetenskap, eller motsvarande.
  • Antagen till Specialistsjuksköterskeutbildning till distriktssköterska 75 hp ger också behörighet.

Övrigt

I kursen ingår tre obligatoriska campusträffar. Kursen ingår i Specialistsjuksköterskeutbildning till distriktssköterska. Kursen kan inte ingå i examen parallellt med kurs VÅ3052.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2VL3
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Högskolan Dalarna
Startar och slutar:v40, 2017 - v44, 2017
Studietakt:100%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:P
Behörighetskrav: [?]Legitimerad sjuksköterska.
Kandidatexamen om minst 180 högskolepoäng med huvudområdet omvårdnad eller vårdvetenskap, eller motsvarande.
Antagen till Specialistsjuksköterskeutbildning till distriktssköterska 75 hp ger också behörighet.

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:2
Obligatoriska online träffar:2