Kursplan

Kursplan: Evidensbaserad vård och ledarskap

Kurskod: VÅ3078
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Avancerad nivå 1
Akademi: Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet: Omvårdnad (OMV)
Ämnesgrupp: Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap
Utbildningsområde: Vårdområdet, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Omvårdnad1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1A1F
Fastställd:
Fastställd 2013-03-07.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2013-07-01.
Reviderad:
Reviderad 2015-10-02.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2015-10-02.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Det övergripande målet är att studenten ska tillägna sig kunskaper och färdigheter för evidensbaserad vård och att leda kvalitetsarbete med inriktning mot omvårdnad utifrån specialistsjuksköterskans profession och forskningsfält.

Delkurser

1.
Evidensbaserad vård,  4,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska studenten kunna:

 • analysera centrala begrepp inom forskningsmetodik,
 • värdera vetenskaplig litteratur och information som ligger till grund för evidensbaserad vård,
 • utveckla en projektplan med relevant teorianknytning,
 • problematisera, värdera och diskutera vetenskaplig litteratur, frågeställningar, metod och analys i egen och andras projektplaner,
 • redogöra för och analysera forskningsetiska överväganden i relation till regelverk som styr forskning,
 • kritiskt reflektera kring erfarenhets- och forskningsbaserad kunskap i samband med planering och genomförande av forsknings – och förbättringsarbete.

2.
Ledarskap med fokus på förändringsarbete,  3 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska studenten kunna:

 • värdera och analysera ledarskapets betydelse för förändrings- och kvalitetsarbete,
 • värdera hälsomässiga, kliniska och ekonomiska konsekvenser av att tillämpa evidensbaserade rutiner i vården,
 • identifiera behov och planera för förändringsarbete för att uppnå evidensbaserad vård inom den egna specialiteten samt beskriva förankrings- och implementeringsprocessen.

Innehåll

Kursen består av två delkurser.

Delkurser

1.
Evidensbaserad vård,  4,5 högskolepoäng

Delkursen behandlar:

 • forskningsmetodik, fördjupad kunskap om forskningsdesign, metodologiska begrepp, datainsamlingsmetoder och analys inom kvantitativ och kvalitativ design
 • forskningsetik, forskningsetiska frågor samt lagstiftning vad gäller forskningsetik
 • informationssökning, sökstrategier och sökning i vetenskapliga databaser samt att kunna kritiskt värdera, sammanställa och syntetisera kunskap
 • kommunikation, presentation och försvar av egen projektplan samt analys, värdering och diskussion av kurskamraters projektplaner utifrån de vetenskapliga frågeställningarna.

2.
Ledarskap med fokus på förändringsarbete,  3 högskolepoäng

Delkursen behandlar:

 • framtidens ledarskap inom hälso- och sjukvård utifrån ökande förändringar och nödvändiga prioriteringar inom hälso- och sjukvård
 • forsknings- och utvecklingsarbetet och dess betydelse för implementering av evidensbaserad vård
 • ledarskapsteorier och modeller utifrån ett förändringsperspektiv
 • gruppdynamikens betydelse för förändringsprocesser
 • det tvärprofessionella teamets möjligheter och begränsningar.

Examinationsformer

Delkurs 1 examineras genom två seminarier varav ett med respondentskap och opponentskap på skriftlig projektplan. Delkurs 2 examineras genom ett seminarium där en skriftlig handlingsplan för implementering av forskningsresultat presenteras som beaktar ledarskapets och gruppdynamikens betydelse.

Arbetsformer

Delkurs 1
Egna studier, föreläsningar och handledningsseminarier.

Delkurs 2
Egna studier, föreläsningar och metodlaborationer.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Betygsrapportering:

 • Evidensbaserad vård, 4,5 hp. U - VG
 • Ledarskap med fokus på förändringsarbete, 3 hp. U - VG

För att erhålla betyget VG på hela kursen krävs VG i båda delkurserna.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Legitimerad sjuksköterska.
 • Kandidatexamen om minst 180 högskolepoäng med huvudområdet omvårdnad eller vårdvetenskap, eller motsvarande.
 • Antagen till specialistsjuksköterskeutbildning eller barnmorskeprogrammet vid Högskolan Dalarna ger också behörighet till kursen.

Övrigt

Kursen kan komma att läsas parallellt med andra kurser i programmet. I kursen ingår tre obligatoriska campusträffar. Kursen motsvarar delvis VÅ3022.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2VBZ
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Högskolan Dalarna
Startar och slutar:v35, 2017 - v39, 2017
Studietakt:100%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:P
Behörighetskrav: [?]Legitimerad sjuksköterska.
Kandidatexamen om minst 180 högskolepoäng med huvudområdet omvårdnad eller vårdvetenskap, eller motsvarande.
Antagen till specialistsjuksköterskeutbildning eller barnmorskeprogrammet vid Högskolan Dalarna ger också behörighet till kursen.

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:3
Obligatoriska online träffar:3
 
Anmälningskod:HDA-H2VC2
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Högskolan Dalarna
Startar och slutar:v45, 2017 - v2, 2018
Studietakt:50%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:P
Behörighetskrav: [?]Legitimerad sjuksköterska.
Kandidatexamen om minst 180 högskolepoäng med huvudområdet omvårdnad eller vårdvetenskap, eller motsvarande.
Antagen till specialistsjuksköterskeutbildning eller barnmorskeprogrammet vid Högskolan Dalarna ger också behörighet till kursen.

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:3
Obligatoriska online träffar:3