Kursplan

Kursplan: Socialgerontologi och etik

Kurskod: VÅ3089
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Avancerad nivå 1
Akademi: Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet: Omvårdnad (OMV)
Ämnesgrupp: Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap
Utbildningsområde: Vårdområdet, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Omvårdnad1
Socialt arbete2
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1A1N
2A1F
Fastställd:
Fastställd 2014-03-06.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2014-03-06.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att studenten ska uppnå en bredare och djupare kompetens inom socialgerontologi och etik, samt utifrån sin profession utveckla sin förmåga till samverkan i omvårdnad/omsorg om den äldre.

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

 • kritiskt diskutera centrala socialgerontologiska begrepp och teorier
 • reflektera, utifrån socialgerontologisk teori, över interaktionen mellan äldres sociala, fysiska och kulturella sammanhang och äldres livskvalitet och funktionsförmåga
 • analysera betydelsen av klass, kön, etnicitet och livsstil för ett hälsosamt åldrande med stöd av statistiska metoder och kvalitativ intervju
 • reflektera över etiska dilemman i samband med möten med äldre utifrån ett personcentrerat förhållningssätt som bevarar den äldres integritet, värdighet och autonomi i olika vård-/omsorgssammanhang,
 • diskutera sjuksköterskans/socialarbetarens ansvar att initiera och verka för samverkan med andra yrkesgrupper, äldres anhöriga och frivilligorganisationer
 • analysera konsekvenser av att vård och omsorg gällande äldre regleras via två separata lagstiftningar.

Innehåll

I kursen behandlas:

 • socialgerontologiska teorier rörande åldrandet
 • miljöfaktorer (sociala, fysiska och kulturella)
 • epidemiologi och demografi
 • teamarbete och samverkan
 • begrepp som integritet, värdighet, autonomi och etik vid vård/omsorg av äldre
 • lagar, författningar och föreskrifter
 • personcentrerat förhållningssätt
 • tillämpning av statistisk analys och kvalitativ intervjumetodik.

Examinationsformer

Grupparbete som redovisas vid ett seminarium. En skriftlig rapport, muntligt försvar av denna samt opponentskap av en annan studerandes rapport vid ett seminarium.

Arbetsformer

Föreläsningar, grupparbete och seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Betygsrapportering:

 • Muntlig redovisning, rapport och opponentskap, 7,5 hp.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Svensk eller internationell legitimation som sjuksköterska, socionomexamen, social omsorgsexamen eller motsvarande examen om minst 180 hp eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2VC3
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Högskolan Dalarna
Startar och slutar:v35, 2017 - v44, 2017
Studietakt:50%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:P
Behörighetskrav: [?]Svensk eller internationell legitimation som sjuksköterska, socionomexamen, social omsorgsexamen eller motsvarande examen om minst 180 hp eller motsvarande kunskaper

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:5