Kursplan

Kursplan: Personcentrerad omvårdnad och teamsamverkan I

Kurskod: VÅ3094
Poäng: 15 högskolepoäng
Nivå: Avancerad nivå 1
Akademi: Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet: Omvårdnad (OMV)
Ämnesgrupp: Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap
Utbildningsområde: Vårdområdet, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Omvårdnad1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1A1N
Fastställd:
Fastställd 2014-05-14.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2014-05-14.
Reviderad:
Reviderad 2016-11-23.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2017-01-16.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att den studerande på ett fördjupat självständigt sätt inom ramen för den teoretiska och verksamhetsförlagda utbildning ska kunna ge en personcentrerad, etisk och säker evidensbaserad vård vid komplexa vårdbehov inom vård av äldre.

Efter avslutad kurs ska den studerande på ett fördjupat sätt kunna

 • analysera personcentrerad omvårdnad och värdighet i äldrevård utifrån aktuell forskning
 • analysera betydelsen av åldersförändringar för individens fysiska, psykiska och sociala situation
 • tillämpa personcentrerad omvårdnad vid fysiska och psykiska ohälsotillstånd samt i livets slutskede
 • tillämpa ett evidensbaserat förhållningssätt i äldrevården visa kunskaper i farmakologi och tillämpa en säker läkemedelshantering
 • genomföra planering av förbättringsarbete i teamsamverkan och kritiskt reflektera över sjuksköterskans ansvar i sådant arbete
 • analysera etiska problem i äldrevården utifrån etiska teorier.

Innehåll

Kursen innehåller teoretiska moment och tillämpas i verksamhetsförlagda studier och

 • belyser begrepp som personcentrerad omvårdnad, värdighet och etik inom vård av äldre
 • belyser sjuksköterskans förbättringsarbete i teamsamverkan
 • belyser åldrandet ur ett biologiskt, psykologiskt och socialt perspektiv
 • analyserar olika aspekter av personcentrerad omvårdnad av äldre personer i relation till iatrogena och ohälsotillstånd
 • tillämpar kunskap gällande säker läkemedelshantering i äldrevården
 • analyserar etik och värdighet i vårdsituationer gällande den äldre personen.

Examinationsformer

Skriftliga rapporter i grupp som redovisas muntligt vid obligatoriska seminarier. Individuell skriftlig rapport försvarande av densamma och opponentskap av annans rapport i ett obligatoriskt seminarium. Två veckors obligatorisk verksamhetsförlagd utbildning.

Arbetsformer

Föreläsningar, obligatoriska seminarier och verksamhetsförlagd utbildning.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För att erhålla betyget väl godkänd på hela kursen krävs väl godkänd i moment skriftlig rapport och minst betyget godkänd i det andra momentet.

Betygsrapportering

 • Integrerade seminarier teoretiskt och praktiskt, 7,5 hp, U - G
 • Skriftlig rapport samt muntligt försvar, 7,5 hp, U - VG

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Sjuksköterska yrkesverksam minst tolv mån heltid

Övrigt

Kursen ingår i Specialistsjuksköterskeprogram inom vård av äldre.

Summary in English

After completing the course students, shall be able to:

 • Discuss the concept of person-centered care and dignity in elderly care
 • Analyze the significance of age-related changes on the individual’s physical, mental and social situation
 • Apply person-centered care at times of physical and mental illness and final stages of life
 • Apply an evidence-based and person-centered approach in elderly care
 • Demonstrate knowledge of pharmacology and an ability to work safely with medication
 • Improve collaboration within a group and critically reflect on the role of responsibility that the nurse has in implementing such improvements in teamwork
 • Analyze ethical problems in elderly care based on ethical theories.

Litteratur

Referenslitteratur