Kursplan

Kursplan: Medicinsk telefonrådgivning

Kurskod: VÅ3099
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Avancerad nivå 1
Akademi: Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet: Omvårdnad (OMV)
Ämnesgrupp: Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap
Utbildningsområde: Medicinska området, 50%
Vårdområdet, 50%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Omvårdnad1
Vårdvetenskap2
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1A1N
2A1N
Fastställd:
Fastställd 2015-02-12.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2015-02-12.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att den studerande utvecklar en fördjupad medicinsk kunskap för att kunna hantera komplexa, och ibland oförutsägbara situationer, företeelser och frågeställningar vid telefonrådgivning inom hälso- och sjukvård.

Efter avslutad kurs ska den studerande vid telefonrådgivning kunna:

 • identifiera, bedöma, prioritera, åtgärda samt dokumentera behov av vård och vårdnivå
 • visa förmåga till självständiga och kritiska medicinska bedömningar, med hjälp av beslutsstöd där så behövs
 • värdera olika symtom utifrån allmänt förekommande sjukdomstillstånd inom primärvården med särskilt beaktande av möjliga differentialdiagnoser
 • hantera komplexa rådgivningssituationer utifrån gällande författningar och styrdokument så att patientsäkerheten, patientens integritet, självbestämmande och delaktighet främjas
 • visa förmåga att genomföra ett professionellt samtal med ett etiskt förhållningssätt och med beaktande av människors lika värde.

Innehåll

I kursen belyses olika hälsoproblem/sjukdomstillstånd med relevans för primärvård. Kursen innehåller moment rörande medicinsk bedömning, prioritering av vårdbehov och vårdnivå samt beslutsstöd och dokumentation. Som underlag för problemlösning ingår verklighetsanknutna telefonrådgivningssituationer där olika informationskällor, författningar och styrdokument tas i beaktande. Vidare ingår etiska aspekter och vårdmönster/vårdkonsumtion hos olika grupper i samhället. Via diskussioner får studenten vara aktiv och reflektera över vanliga medicinska sjukdomstillstånd utifrån evidens, vad gäller etiologi, symtom, diagnos, behandling, prognos och prevention för att kunna bedöma medicinska tillstånd, behov av vård och vårdnivå. Vidare får studenten diskutera och analysera olika sjukdomstillstånd ur ett differentialdiagnostiskt perspektiv samt tillstånd som bör uppmärksammas.

Examinationsformer

En campusförlagd muntlig examination samt en skriftlig salstentamen.

Arbetsformer

Föreläsningar, obligatoriska seminarier och egna studier.

Betyg

Som betygsskala används U - G

Betygsrapportering

 • Muntliga och skriftliga redovisningar samt tentamen, 7,5 hp

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Legitimerad sjuksköterska.

Övrigt

Kursen är till största delen nätbaserad med tre obligatoriska campusträffar ingår.

Summary in English

The overall aim of this course is for students to develop in-depth knowledge of medicine so that they can deal with complex and at times unpredictable situations, phenomena and issues when providing advice on health and medical issues by telephone.

On completion of the course, the student shall be able to:

 • identify, assess, prioritize, resolve and document the need for care and the level of care
 • demonstrate the ability to make independent and critical medical assessments with the help of various support systems when needed
 • evaluate different symptoms based on prevalent diseases in primary care with special attention to potential differential diagnoses
 • manage complex counselling situations based on existing regulations and regulatory documents so that patient safety, integrity, self-determination and participation are encouraged
 • conduct a professional dialogue with an ethical approach, taking into consideration the patient’s equality.

Others
The course is mainly web-based but includes three mandatory campus meetings.

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2VQ3
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v37, 2017 - v2, 2018
Studietakt:25%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:
Behörighetskrav: [?]Legitimerad sjuksköterska.

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:1
Obligatoriska online träffar:2

Ansök

Ansök på Antagning.se