Kursplan

Kursplan: Förlossningsvård I, verksamhetsförlagd utbildning

Kurskod: VÅ3106
Poäng: 9 högskolepoäng
Nivå: Avancerad nivå 1
Akademi: Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet: Omvårdnad (OMV)
Ämnesgrupp: Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap
Utbildningsområde: Vårdområdet, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1A1F
Fastställd:
Fastställd 2015-04-21.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2015-04-21.
Reviderad:
Reviderad 2016-02-18.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2016-02-18.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Kursen övergripande mål är att den studerande ska tillämpa, fördjupa och integrera sina teoretiska och kliniska kunskaper inom sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa utifrån barnmorskans profession och forskningsområde inom förlossningsvård.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

 • kritiskt reflektera över begrepp, teorier och perspektiv för att främja en god vård i förlossningsvården,
 • aktivt delta i vård av kvinnor med normal graviditet inför, under och efter förväntad normal förlossning samt visa förmåga att identifiera avvikelser från normala förlopp,
 • ge stöd, råd och trygghet till kvinnan och närstående utifrån identifierade behov,
 • vårda det friska nyfödda barnet samt identifiera avvikelser från det normala förloppet,
 • stödja tidig föräldrakontakt och amning,
 • använda medicinsk teknik inom verksamhetsområdet på ett säkert sätt,
 • kommunicera och dokumentera relevant information om vården av kvinna och barn enligt gällande bestämmelser,
 • visa förmåga att etablera god kommunikation med vårdtagare och medarbetare,
 • visa gott omdöme i bedömningar och tillämpning av kunskap samt i förståelse av patienter och anhörigas situation,
 • diskutera och reflektera över personlig yrkesutveckling som barnmorska.

Innehåll

Kursen innehåller tillämpning, fördjupning och integrering av klinisk och teoretisk kunskap i samband med vård av kvinnor, barn och närstående vid normal graviditet och förväntad normal förlossning samt postpartumperiod under yrkeshandledares mentorskap. I kursen ingår att identifiera, bedöma och tillgodose anpassad behov av vård, stöd och trygghet. Vidare att genomföra praktiska handgrepp, relevanta undersökningsmetoder och medicinteknisk handläggning inom barnmorskans ansvarsområde. I kursen ingår även att ge adekvat rådgivning samt att göra iakttagelser och rapportera normala och avvikande tillstånd. Övning ges i att planera och vidta åtgärder med anledning av gjorda iakttagelser samt utvärdera given vård, samt att dokumentera vård i enlighet med lagstiftning och regelverk.

Examinationsformer

Kursen examineras genom kontinuerlig bedömning av studenters prestationer vid verksamhetsförlagd utbildning samt obligatoriskt seminarium där inlämningsuppgift behandlas.

Arbetsformer

Arbetsformerna utgörs av verksamhetsförlagd utbildning inom förlossningsvård, eget arbete, arbete i basgrupper, föreläsningar och seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U - G

Betygsrapportering:

 • Verksamhetsförlagd utbildning, 8,5 hp.
 • Seminarium, 0,5 hp.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Kandidatexamen om minst 180 högskolepoäng med huvudområdet vårdvetenskap alternativt omvårdnad. Dessutom krävs Profession, teori och metod, 7,5 högskolepoäng, Sexuell och reproduktiv hälsa, 9 högskolepoäng samt Graviditet, förlossning och postpartumvård, 13,5 högskolepoäng, eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Kursen motsvarar VÅ3088.

Om en student inte uppnår målen för den verksamhetsförlagda kursen/kursmomentet under ordinarie period kan examinator besluta om en förlängning av VFU-perioden med två veckor. Detta kan ske under förutsättning att examinator bedömer att studenten genom förlängning har möjlighet att uppnå målen och under förutsättning att förlängningen är praktiskt möjlig att genomföra. I slutet av förlängningen görs en ny bedömning av studentens prestationer. Om studenten fortfarande inte uppnått målen ska betyget U sättas, vilket medför att den verksamhetsförlagda utbildningen endast kan omexamineras genom att göras om i sin helhet. Studenten har rätt att genomföra totalt tre verksamhetsförlagda perioder. Möjlighet till förlängning gäller endast ordinarie VFU-period. Ordinarie tillfälle räknas som en (1) period, även om förlängning med två veckor skett.

Student kan under pågående verksamhetsförlagd kurs/ kursmoment bli underkänd i förtid, om studenten uppvisar sådana brister i kunskaper, färdigheter och/eller förhållningssätt att det finns påtaglig risk för att annan person skadas fysiskt eller psykiskt. Studenten måste då avbryta sin verksamhetsförlagda utbildning och får betyget U på kursen/kursmomentet. Beslut om underkännande i förtid fattas av examinator efter samråd med berörd handledare och klinisk adjunkt eller motsvarande. I samband med beslutet ska en individuell utvecklingsplan för studenten upprättas av examinator efter samråd med student, program- och kursansvarig. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt studenten behöver tillägna sig för behörighet att återuppta sina verksamhetsförlagda studier. Utvecklingsplanen ska även innehålla tidpunkt för kontroll av den aktuella behörigheten. Om studenten vid kontroll inte bedöms ha tillägnat sig nödvändiga kunskaper, färdigheter och förhållningssätt ska tidpunkt för ny kontroll meddelas. Samma regler gäller som ovan avseende antal perioder.

Summary in English

The overall objective of the course is that students should be able to apply, extend and integrate their theoretical and clinical knowledge of sexual, reproductive and perinatal health based on the midwifery profession and research area in maternity care.

After completing the course, students shall be able to:

 • critically reflect on concepts, theories and perspectives to promote good health care in maternity care,
 • actively participate in the care of women with normal pregnancy before, during and after the expected normal childbirth, and demonstrate the ability to identify deviations from normal progression,
 • provide support, advice and assurance to the woman and relatives based on identified needs,
 • care for the healthy neonate and identify deviations from the normal course,
 • support early parental contact and breastfeeding,
 • use medical technology in the field while maintaining patient safety,
 • transfer relevant information about the individual woman and child, and document care in accordance with regulations,
 • demonstrate the ability to establish good communication with patients and colleagues,
 • show good judgment in assessment and application of knowledge as well as understanding of patients and the situation of family members,
 • discuss and reflect on personal professional development as a midwife.

Litteratur

Referenslitteratur