Kursplan

Kursplan: Förlossningsvård II, verksamhetsförlagd utbildning

Kurskod: VÅ3107
Poäng: 13,5 högskolepoäng
Nivå: Avancerad nivå 1
Akademi: Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet: Omvårdnad (OMV)
Ämnesgrupp: Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap
Utbildningsområde: Vårdområdet, 75%
Medicinska området, 25%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1A1F
Fastställd:
Fastställd 2015-04-21.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2015-04-21.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Kursen övergripande mål är att den studerande med hög grad av systematik och kritiskt förhållningssätt kan tillämpa, ytterligare fördjupa och integrera sina teoretiska och kliniska kunskaper inom sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa utifrån barnmorskans profession och forskningsområde inom såväl normal som komplicerad förlossningsvård.


Efter avslutad kurs ska den studerande på en fördjupad nivå kunna

 • självständigt handlägga och vårda kvinnor under normal graviditet, förlossning och postpartumvård med stöd av evidensbaserad kunskap samt dokumentera vård enligt gällande bestämmelser,
 • självständigt identifiera avvikelser från normal graviditet, förlossning och postpartumvård samt identifiera kvinnor och barn med särskilda behov av vård och stöd,
 • analysera och värdera för- och nackdelar med olika behandlingsmöjligheter baserat på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet samt i enlighet med lagstiftning, författningar och riktlinjer,
 • initiera och skapa god vård med hög hygienisk standard,
 • kritiskt analysera och värdera hälsotillstånd samt planera, genomföra och utvärdera vårdinsatser vid såväl normal som komplicerad graviditet, förlossning och postpartumvård,
 • med ett professionellt förhållningssätt informera, ge stöd och trygghet i dialog med kvinnan och närstående vid såväl normal som komplicerad graviditet, förlossning och postpartumvård samt vid samtalsstöd efter förlossning,
 • aktivt delta i livsuppehållande behandling av kvinnor och barn,
 • självständigt hantera medicinsk teknik inom barnmorskans ansvarsområde,
 • med ett professionellt förhållningssätt, systematiskt leda, prioritera, fördela och samordna vårdarbetet baserat på kvinnans, barnets och närståendes behov,
 • samverka i vårdprocessen inom och mellan yrkesgrupper, verksamheter, vårdgivare och myndigheter,
 • visa självkännedom i tanke och handling, reflektera över personlig yrkesutveckling som barnmorska samt identifiera sitt behov av ytterligare kunskap.

Innehåll

Kursen innehåller fördjupad självständig tillämpning och integrering av klinisk och teoretisk kunskap i samband med alla moment i vård av kvinnor, barn och närstående vid normal och komplicerad graviditet, förlossning och postpartumperiod, under yrkeshandledares mentorskap. I kursen ingår fördjupning i professionellt förhållningssätt, att identifiera, bedöma, tillgodose och föreslå anpassad vård, stöd, trygghet och information. Vidare ingår att utföra korrekta praktiska handgrepp, undersökningsmetoder och medicinteknisk handläggning, att identifiera och bedöma risker samt rapportera normala och avvikande tillstånd. Dessutom ingår att planera, organisera och prioritera vårdarbetet utifrån vårdtagarnas behov samt föreslå adekvata åtgärder, vårdinsatser och behandlingar utifrån genomförda bedömningar och baserat på vetenskaplig grund. I kursen betonas den arbetsledande och samverkande förmågan inom barnmorskans ansvarsområde. Dessutom tränas att dokumentera vård i enlighet med lagstiftning och regelverk.

Examinationsformer

Under verksamhetsförlagd utbildning sker en formativ bedömning av handledare som underlag för betyg. Kursen examineras även genom en individuell tentamen, klinisk examination av färdigheter i simulerad miljö samt seminarium.

Arbetsformer

Arbetsformerna utgörs av verksamhetsförlagd utbildning inom förlossningsvård, eget arbete, arbete i grupp, föreläsningar, seminarier samt färdighetsövningar.

Betyg

Som betygsskala används U - G

Betygsrapportering:

 • Verksamhetsförlagd utbildning, 12 hp.
 • Klinisk examination i simulerad miljö, 0,5 hp.
 • Seminarium och tentamen, 1 hp.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Förlossningsvård I, verksamhetsförlagd utbildning 9 högskolepoäng samt Gynekologisk och postpartumvård, verksamhetsförlagd utbildning 9 högskolepoäng eller motsvarande kunskap

Övrigt

Kursen motsvarar VÅ3095.

Om en student inte uppnår målen för den verksamhetsförlagda kursen/kursmomentet under ordinarie period kan examinator besluta om en förlängning av VFU-perioden med två veckor. Detta kan ske under förutsättning att examinator bedömer att studenten genom förlängningen har möjlighet att uppnå målen och förutsatt att förlängningen är praktiskt möjlig att genomföra. I slutet av förlängningen görs en ny bedömning av studentens prestationer. Om studenten fortfarande inte uppnått målen ska betyget Underkänd sättas, vilket medför att den verksamhetsförlagda utbildningen endast kan omexamineras genom att göras om i sin helhet. Studenten har rätt att genomföra totalt tre verksamhetsförlagda perioder. Möjligheten till förlängning gäller endast ordinarie VFU-period. Ordinarie tillfälle räknas som en (1) period, även om förlängning med två veckor har skett.

Student kan under pågående verksamhetsförlagd kurs/kursmoment bli underkänd i förtid, om studenten uppvisar sådana brister i kunskaper, färdigheter och/eller förhållningssätt att det finns påtaglig risk för att annan person skadas fysiskt eller psykiskt. Studenten måste då avbryta sin verksamhetsförlagda utbildning och får betyget Underkänd på kursen/kursmomentet. Beslut om underkännande i förtid fattas av examinator i samråd med berörd handledare och klinisk adjunkt eller motsvarande. I samband med beslutet ska en individuell utvecklingsplan för studenten upprättas av examinator efter samråd med student, program- och kursansvarig. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper färdigheter och förhållningssätt studenten behöver tillägna sig för behörighet att återuppta sina verksamhetsförlagda studier. Utvecklingsplanen ska även innehålla uppgift om tidpunkt för kontroll av den aktuella behörigheten. Om studenten vid kontroll inte bedöms ha tillägnat sig nödvändiga kunskaper, färdigheter och förhållningssätt ska tidpunkt för ny kontroll meddelas. Samma regler gäller som ovan avseende antalet perioder.

Summary in English

The overall objective of the course is that students, in a highly systematic and critical manner, are able to apply, deepen and integrate their theoretical and clinical knowledge of sexual, reproductive and perinatal health in accordance with the midwifery profession and research field regarding both normal and complicated obstetrical care.

After completing the course, students shall, at a deeper level, be able to:

 • independently deal with and care for women during normal pregnancy, childbirth and postpartum care with the support of evidence-based knowledge, and document care in accordance with applicable rules,
 • independently identify deviations from normal pregnancy, childbirth and postpartum care, and identify women and children with special care and support needs,
 • analyze and evaluate the pros and cons of different treatment options based on evidence and proven experience and in accordance with laws, regulations and policies,
 • initiate and create good quality care with high standards of hygiene,
 • critically analyze and evaluate health statuses and plans, and implement and evaluate health-care interventions in cases of both normal and complicated pregnancy, childbirth and postpartum care,
 • in a professional manner, inform, support and provide a sense of security in dialogue with the woman and relatives in cases of both normal and complicated pregnancy, childbirth and postpartum care and when providing counselling support after childbirth,
 • actively participate in the life-support treatment of women and children,
 • independently work with medical technology within the midwife’s area of responsibility,
 • in a professional manner, systematically manage, prioritize, allocate and coordinate care based on the woman’s, child’s and relatives’ needs,
 • collaborate in the care process within and between professional groups, health-care providers and government agencies,
 • demonstrate self-awareness in thought and action, reflect on personal professional development as a midwife and identify the need for further knowledge.

Litteratur

Referenslitteratur