Kursplan

Kursplan: Mödrahälsovård och folkhälsa, verksamhetsförlagd utbildning

Kurskod: VÅ3108
Poäng: 13,5 högskolepoäng
Nivå: Avancerad nivå 1
Akademi: Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet: Omvårdnad (OMV)
Ämnesgrupp: Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap
Utbildningsområde: Vårdområdet, 75%
Medicinska området, 25%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1A1F
Fastställd:
Fastställd 2015-04-21.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2015-04-21.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att den studerande med hög grad av systematik och kritiskt förhållningssätt ska fördjupa och integrera sina kunskaper inom området sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa utifrån barnmorskans profession, forskningsområde samt praktiska handlande och agerande vid graviditetsövervakning, preventivmedelsrådgivning, samt det preventiva folkhälsoarbetet inom barnmorskans ansvarsområde.


Efter avslutad kurs ska den studerande på en fördjupad nivå kunna
 • kritiskt reflektera över begrepp, teorier och perspektiv för att främja en god vård i mödrahälsovården, med fokus på hälsofrämjande och preventiv vård,
 • i dialog med kvinnan och närstående självständigt handlägga och övervaka normal graviditet, samt dokumentera given vård i enlighet med gällande bestämmelser,
 • självständigt identifiera avvikelser från normal graviditet samt identifiera särskilda behov av vård och stöd,
 • bedöma behov av information och föräldrastöd, såväl individuellt som i grupp, samt undervisa och informera om föräldraförberedelse inklusive amning,
 • självständigt genomföra efterkontroller och identifiera behov av och vårda både kvinna och närstående i samband med krissituationer efter förlossning,
 • självständigt handlägga preventivmedelsrådgivning och informera om lämpliga antikonceptionsmetoder i enlighet med gällande lagstiftning, rekommendationer och riktlinjer samt föreskriva eller applicera lämplig metod i dialog med kvinnan samt dokumentera vården i enlighet med gällande bestämmelser,
 • bedöma behov av och ge information vid ofrivillig graviditet och gynekologiska infektioner samt utföra gynekologisk undersökning och provtagningar,
 • identifiera, och i dialog diskutera, lösningar baserat på ungdomars och kvinnors hälsosituation och behov där även kulturella, miljömässiga och psykosociala perspektiv beaktas,
 • identifiera hälsoproblem eller riskbeteende, informera och vid behov föreslå hälsofrämjande livsstilsförändringar,
 • aktivt initiera och skapa god vård med hög hygienisk standard,
 • kritiskt analysera, värdera, föreslå och följa upp vårdnadsinsatser och behandlingsmöjligheter vid graviditetsövervakning, preventivmedelsrådgivning samt barnmorskans preventiva folkhälsoarbete där även kulturella, miljömässiga och psykosociala perspektiv beaktas,
 • systematiskt leda, prioritera, fördela och samordna vårdarbetet baserat på kvinnans och närståendes behov med stöd av evidensbaserad kunskap,
 • på ett professionellt sätt samverka i vårdprocessen inom och mellan yrkesgrupper, verksamheter och vårdgivare,
 • visa självkännedom i tanke och handling samt reflektera över personlig yrkesutveckling som barnmorska, inklusive behov av ytterligare kunskap.

Innehåll

Kursen innehåller självständig tillämpning och integrering av klinisk och teoretisk kunskap i samband med alla moment, under yrkeshandledares mentorskap. I kursen betonas förmåga att identifiera och förebygga ohälsa, främja hälsa och välbefinnande i dialog med kvinnan och närstående i samband med graviditet och efter förlossning. Vidare ingår att identifiera behov av extra stöd och information där såväl kulturella, miljömässiga som psykosociala aspekter beaktas. Dessutom tillgodoses på ett pedagogiskt sätt information och föräldrastöd enskilt och i grupp, där även sexualitet i hela livscykeln behandlas. I kursen behandlas även preventivmedelsrådgivning och familjeplanering, där fokus läggs på förmåga att utifrån individuella behov, föreskrifter och rekommendationer föreskriva läkemedel och applicera preventivmedel. Vidare ingår att utföra korrekta praktiska handgrepp, undersökningsmetoder och medicinteknisk handläggning samt att göra iakttagelser och bedömningar av normala och avvikande tillstånd samt rapportera och föreslå adekvata åtgärder, vårdinsatser och behandlingar utifrån genomförda bedömningar och baserat på vetenskaplig grund. Dessutom ingår i kursen att arbeta hälsofrämjande och preventivt, identifiera hälsorisker och riskbeteenden och föreslå åtgärder i dialog med vårdtagare i olika åldrar. I kursen betonas även den arbetsledande, organisatoriska och samverkande förmågan inom barnmorskans arbetsområde och dokumentation tränas i enlighet med lagstiftning och regelverk.

Examinationsformer

Kursen examineras genom fortlöpande bedömning av studentens prestationer vid verksamhetsförlagd utbildning samt individuell tentamen inom antikonception och seminarium där inlämningsuppgift behandlas.

Arbetsformer

Arbetsformerna utgörs av verksamhetsförlagd utbildning på mödrahälsovårdsmottagning, eget arbete, arbete i grupp, föreläsningar, seminarier samt färdighetsövningar.

Betyg

Som betygsskala används U - G

Betygsrapportering:

 • Verksamhetsförlagd utbildning, 12 hp.
 • Individuell tentamen, 1 hp.
 • Seminarium, 0,5 hp.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Förlossningsvård I, verksamhetsförlagd utbildning 9 högskolepoäng samt Gynekologisk och postpartumvård, verksamhetsförlagd utbildning 9 högskolepoäng eller motsvarande kunskap

Övrigt

Kursen motsvarar VÅ3096.

Om en student inte uppnår målen för den verksamhetsförlagda kursen/kursmomentet under ordinarie period kan examinator besluta om en förlängning av VFU-perioden med två veckor. Detta kan ske under förutsättning att examinator bedömer att studenten genom förlängningen har möjlighet att uppnå målen och förutsatt att förlängningen är praktiskt möjlig att genomföra. I slutet av förlängningen görs en ny bedömning av studentens prestationer. Om studenten fortfarande inte uppnått målen ska betyget Underkänd sättas, vilket medför att den verksamhetsförlagda utbildningen endast kan omexamineras genom att göras om i sin helhet. Studenten har rätt att genomföra totalt tre verksamhetsförlagda perioder. Möjligheten till förlängning gäller endast ordinarie VFU-period. Ordinarie tillfälle räknas som en (1) period, även om förlängning med två veckor har skett.

Student kan under pågående verksamhetsförlagd kurs/kursmoment bli underkänd i förtid, om studenten uppvisar sådana brister i kunskaper, färdigheter och/eller förhållningssätt att det finns påtaglig risk för att annan person skadas fysiskt eller psykiskt. Studenten måste då avbryta sin verksamhetsförlagda utbildning och får betyget Underkänd på kursen/kursmomentet. Beslut om underkännande i förtid fattas av examinator i samråd med berörd handledare och klinisk adjunkt eller motsvarande. I samband med beslutet ska en individuell utvecklingsplan för studenten upprättas av examinator efter samråd med student, program- och kursansvarig. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper färdigheter och förhållningssätt studenten behöver tillägna sig för behörighet att återuppta sina verksamhetsförlagda studier. Utvecklingsplanen ska även innehålla uppgift om tidpunkt för kontroll av den aktuella behörigheten. Om studenten vid kontroll inte bedöms ha tillägnat sig nödvändiga kunskaper, färdigheter och förhållningssätt ska tidpunkt för ny kontroll meddelas. Samma regler gäller som ovan avseende antalet perioder.

Summary in English

The overall goal is that students, while taking a highly systematic and critical approach, will deepen and integrate their knowledge of sexual, reproductive and perinatal health from the perspective of the midwife profession, from research, and from practical action and activity during the monitoring of pregnancies, contraceptive counselling, and preventive health work within the midwife’s area of responsibility.

After completing the course, students shall, on a deeper level, be able to:

 • critically reflect on the concepts, theories and perspectives that promote good health care in maternal health, with a focus on health promotion and preventive care,
 • independently manage and monitor normal pregnancy, as well as document administered care in accordance with applicable regulations in dialogue with the woman and her relatives,
 • identify deviations from normal pregnancy and identify specific needs for care and support,
 • assess the need for information and parenting support, and provide education on and information about parental preparation, including breastfeeding, both to individuals and groups,
 • independently carry out post-childbirth check-ups and demonstrate the ability to identify and nurture women and families in crisis situations,
 • independently provide contraceptive counselling and information on appropriate methods of contraception in accordance with current legislation, recommendations and guidelines, and impose or apply appropriate methodology in dialogue with the woman, and document care in accordance with applicable regulations,
 • assess needs and provide information in connection with involuntary pregnancy and gynecological infections, and perform gynecological examinations and take samples,
 • identify, and, in dialogue, discuss solutions based on the individual needs of young people and women where cultural, environmental and psychosocial perspectives are taken into account,
 • identify health problems or risk behaviour, and inform and, where needed, propose healthy lifestyle changes, actively initiate and create good care that has high standards of hygiene,
 • critically analyze, evaluate, propose and follow up care actions and treatment of pregnancy monitoring, contraceptive counselling and midwifery preventive public health work, where cultural, environmental and psychosocial perspectives are taken into account,
 • systematically manage, prioritize, allocate and coordinate care based on the woman’s needs and those of close relatives with support from evidence-based knowledge
 • in a professional manner, collaborate in the care process within and between professional groups, organisations and health-care providers,
 • demonstrate self-awareness in thought and action, and reflect on the personal professional development of midwives, including the student’s personal need for further knowledge.

Litteratur

Referenslitteratur