Kursplan

Kursplan: Gynekologisk vård och postpartumvård, verksamhetsförlagd utbildning

Kurskod: VÅ3109
Poäng: 9 högskolepoäng
Nivå: Avancerad nivå 1
Akademi: Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet: Omvårdnad (OMV)
Ämnesgrupp: Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap
Utbildningsområde: Vårdområdet, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1A1F
Fastställd:
Fastställd 2015-04-21.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2015-04-21.
Reviderad:
Reviderad 2016-02-18.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2016-02-18.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Kursen övergripande mål är att den studerande ska tillämpa, fördjupa och integrera sina teoretiska och kliniska kunskaper i sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa utifrån barnmorskans profession och forskningsområde inom gynekologisk vård och postpartumvård.

Efter avslutad kurs ska den studerande på en fördjupad nivå kunna

 • kritiskt reflektera över begrepp, teorier och perspektiv för att främja en god vård i gynekologisk vård och postpartumvård, med fokus på kvinno- och familjeperspektiv,
 • självständigt vårda kvinnor och friska nyfödda barn postpartum och identifiera avvikelser från normala förlopp,
 • främja anknytning och ge stöd, trygghet och råd vid amning,
 • bedöma och värdera amningskomplikationer och eventuella behov av alternativa uppfödningsmetoder,
 • genomföra utredning och behandling av nyfödda barn med särskilda behov,
 • under handledning vårda nyfödda barn och närstående som vårdas vid neonatalavdelning,
 • använda medicinsk teknik inom barnmorskans ansvars- och verksamhetsområde på ett säkert sätt,
 • identifiera ohälsa och sjukdomstillstånd inom gynekologisk verksamhet samt genomföra behandlingar inom poliklinisk och gynekologisk vård,
 • initiera och skapa god vård med hög hygienisk standard,
 • aktivt delta i abortverksamhet och visa på självständighet i vården av kvinnor som söker och genomför abort inom sluten gynekologisk vård samt poliklinisk gynekologisk vård,
 • tillämpa adekvat dokumentation, journalhantering och rapportering enligt gällande bestämmelser,
 • tillämpa ett professionellt förhållningssätt i kommunikation med vårdtagare och medarbetare och visa på empatisk förmåga i bedömningar och tillämpning av kunskap mot bakgrund av patient och närståendes situation,
 • diskutera och reflektera över personlig yrkesutveckling som barnmorska.

Innehåll

Kursen innehåller tillämpning, fördjupning och integrering av klinisk och teoretisk kunskap i samband med vård av kvinnor, barn och närstående efter normal och komplicerad förlossning, i samband med gynekologisk hälsa och ohälsa samt vid abortverksamhet. Vidare ingår att identifiera och bedöma hälsotillstånd, tillgodose behov av vård vid både normala och avvikande tillstånd samt stödja och stärka etablering av amning under postpartumperioden.Tillämpningar av kunskaper i undersökningar, medicinteknisk handläggning vid såväl postpartum som vid gynekologiska sjukdoms- och ohälsotillstånd samt vid abortverksamhet genomförs under yrkeshandledares mentorskap.

Examinationsformer

Kursen examineras genom kontinuerlig bedömning av studenters prestationer vid verksamhetsförlagd utbildning samt obligatoriskt seminarium där inlämningsuppgift behandlas.

Arbetsformer

Arbetsformerna utgörs av verksamhetsförlagd utbildning inom gynekologisk vård (öppenvård och sluten vård) samt postpartumvård, eget arbete, arbete i basgrupper, föreläsningar och seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U - G

Betygsrapportering:

 • Verksamhetsförlagd utbildning, 8,5 hp.
 • Seminarium, 0,5 hp.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Kandidatexamen om minst 180 högskolepoäng med huvudområdet vårdvetenskap alternativt omvårdnad. Dessutom krävs Profession, teori och metod, 7,5 högskolepoäng, Sexuell och reproduktiv hälsa, 9 högskolepoäng samt Graviditet, förlossning och postpartumvård, 13,5 högskolepoäng, eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Kursen motsvarar VÅ3086.

Om en student inte uppnår målen för den verksamhetsförlagda kursen/ kursmomentet under ordinarie period kan examinator besluta om en förlängning av VFU-perioden med två veckor. Detta kan ske under förutsättning att examinator bedömer att studenten genom förlängning har möjlighet att uppnå målen och under förutsättning att förlängningen är praktiskt möjlig att genomföra. I slutet av förlängningen görs en ny bedömning av studentens prestationer. Om studenten fortfarande inte uppnått målen ska betyget U sättas, vilket medför att den verksamhetsförlagda utbildningen endast kan omexamineras genom att göras om i sin helhet. Studenten har rätt att genomföra totalt tre verksamhetsförlagda perioder. Möjlighet till förlängning gäller endast ordinarie VFU-period. Ordinarie tillfälle räknas som en (1) period, även om förlängning med två veckor skett.

Student kan under pågående verksamhetsförlagd kurs/ kursmoment bli underkänd i förtid, om studenten uppvisar sådana brister i kunskaper, färdigheter och/eller förhållningssätt att det finns påtaglig risk för att annan person skadas fysiskt eller psykiskt. Studenten måste då avbryta sin verksamhetsförlagda utbildning och får betyget U på kursen/kursmomentet. Beslut om underkännande i förtid fattas av examinator efter samråd med berörd handledare och klinisk adjunkt eller motsvarande. I samband med beslutet ska en individuell utvecklingsplan för studenten upprättas av examinator efter samråd med student, program- och kursansvarig. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt studenten behöver tillägna sig för behörighet att återuppta sina verksamhetsförlagda studier. Utvecklingsplanen ska även innehålla tidpunkt för kontroll av den aktuella behörigheten. Om studenten vid kontroll inte bedöms ha tillägnat sig nödvändiga kunskaper, färdigheter och förhållningssätt ska tidpunkt för ny kontroll meddelas. Samma regler gäller som ovan avseende antal perioder.

Summary in English

The overall objective of the course is that the student should be able to apply, extend and integrate their theoretical and clinical knowledge of sexual, reproductive and perinatal health based on the midwifery profession and research area focusing on gynecological care and postpartum care.

After completing the course, the student shall, on an extended level, be able to:

 • critically reflect on concepts, theories and perspectives to promote good health care in gynecological and postpartum care, with focus on women and the family perspective,
 • independently care for women and healthy babies postpartum and identify deviations from normal progression,
 • promote the mother-child connection and provide support, a sense of security and advice on breastfeeding,
 • assess and evaluate breastfeeding complications and the need for alternative feeding methods,
 • conduct examinations of and treatment for premature infants with special needs,
 • under supervision provide care for the newborn in the neonatal unit and those closely related to the newborn,
 • use medical technology that is part of the area of responsibility of the midwife in a safe manner,
 • identify health problems and illnesses in gynecological health care and conduct treatment in outpatient and inpatient gynecological care,
 • actively initiate and create good quality care with high hygienic standards,
 • participate in abortion activities and demonstrate independence in the care of women having an abortion in inpatient care as well as outpatient gynecological care,
 • ensure adequate documentation, patient record management and reporting according to current regulations,
 • apply a professional approach in communication with patients and colleagues, and show empathy in the assessment and application of knowledge in light of the current circumstances for the patient and those closely related to the patient,
 • discuss and reflect on personal professional development as a midwife.

Litteratur

Referenslitteratur