Kursplan

Kursplan: Examensarbete i omvårdnad

Kurskod: VÅ3111
Poäng: 15 högskolepoäng
Nivå: Avancerad nivå 1
Akademi: Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet: Omvårdnad (OMV)
Ämnesgrupp: Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap
Utbildningsområde: Vårdområdet, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Omvårdnad1
Vårdvetenskap2
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1A1E
2A1E
Fastställd:
Fastställd 2015-10-02.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2016-01-18.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Genom ett självständigt arbete erhålla fördjupad kunskap inom specialistområdet med relevans för omvårdnad samt genom kritisk granskning av annat examensarbete få fördjupningar i ytterligare ett problem inom specialistområdet för att kunna tillämpa evidensbaserad vård i yrket och gå vidare till en forskarutbildning.

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

 • urskilja och argumentera för problemställning och syfte utifrån aktuellt forskningsläge med relevans för omvårdnad,
 • söka, syntetisera och kritiskt värdera vetenskaplig publikation samt integrera teorier och begrepp inom valt problemområde med relevans för omvårdnad,
 • genomföra en forskningsetisk risk/nyttoanalys och beakta kravet på informerat samtycke utifrån forskningsetiska principer,
 • tillämpa adekvat vetenskaplig design och metod i datainsamling och analys samt argumentera för och kritiskt reflektera över val av design och metod i relation till problemställning och syfte,
 • analysera och värdera resultat i relation till tidigare forskning samt den kliniska betydelsen av resultatet för den enskilda individen, samhället och hälso- och sjukvården samt genus och etnicitet,
 • värdera det egna arbetets bidrag till kunskapsutvecklingen samt presentera förslag till vidare forskning,
 • konstruktivt kritiskt granska och värdera annat examensarbete med avseende på innehåll, struktur och tillämpbarhet samt som opponent leda en konstruktiv kritisk diskussion med respondenten,
 • göra relevanta bedömningar på mikro-, meso- och makronivå med hänsyn till samhälleliga och etiska aspekter, samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete.

Innehåll

Planera, genomföra, dokumentera samt försvara examensarbete i omvårdnad i enlighet med forskningsprocessens olika delar. Granskning och opponentskap av annat examensarbete.

Examinationsformer

Examination omfattar hela kursen och sker i form av ett skriftligt examensarbete. Det skriftliga arbetet redovisas med ett respondentskap samt opponentskap av ett annat examensarbete.

Examensarbetet bedöms som ett självständigt arbete. Om examensarbetet har flera författare krävs att varje författares individuella prestation kan bedömas.

Detta sker genom:

 • intervju av handledare och studenter var för sig
 • ett underlag som intygar studentens individuella prestation
 • underlaget skall intygas av samtliga författare.

Arbetsformer

Arbetsformer är eget skrivande av examensarbete, handledning och seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Betyg rapporteras som Examensarbete, 15 hp, U - VG.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Kandidatexamen om minst 180 högskolepoäng med huvudområdet omvårdnad eller vårdvetenskap. Minst 30 högskolepoäng inom specialistsjuksköterskeprogrammet, inklusive Evidensbaserad vård och ledarskap, 7,5 högskolepoäng, eller minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå, inklusive Vårdvetenskaplig teori och metod, 15 högskolepoäng, eller motsvarande kunskaper.

Övrigt

Antal examinationstillfällen är begränsade till fem. Institutionen använder sig av ”Ephorus” plagiatkontroll vilket innebär att examensarbetet kan bli föremål för plagiatkontroll i samband med inlämning för examination. Kursen motsvarar VÅ3074.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2VLQ
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:50%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:P
Behörighetskrav: [?]Kandidatexamen om minst 180 högskolepoäng med huvudområdet omvårdnad eller vårdvetenskap. Minst 30 högskolepoäng inom specialistsjuksköterskeprogrammet, inklusive Evidensbaserad vård och ledarskap, 7,5 högskolepoäng, eller minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå, inklusive Vårdvetenskaplig teori och metod, 15 högskolepoäng, eller motsvarande kunskaper.

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:3
Obligatoriska online träffar:5

Ansök

Ansök på Antagning.se