Kursplan

Kursplan: Diabetesvård I

Kurskod: VÅ3114
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Avancerad nivå 1
Akademi: Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet: Omvårdnad (OMV)
Ämnesgrupp: Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap
Utbildningsområde: Medicinska området, 50%
Vårdområdet, 50%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Omvårdnad1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1A1N
Fastställd:
Fastställd 2016-01-28.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2016-08-29.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • förklara patofysiologi, symtom, prevention, prognos och komplikationer vid diabetes,
 • visa kännedom om hur man diagnostiserar personer med diabetes och upptäcker komplikationer vid diabetes,
 • värdera olika behandlingsformer vid diabetes typ 1 och typ 2 hos vuxna,
 • visa förståelse för livsvillkoren hos vuxna med diabetes,
 • identifiera och värdera egenvårdsbehov hos vuxna med diabetes under livets olika skeden,
 • identifiera behov av stöd hos vuxna med diabetes under livets olika skeden,
 • visa kunskap om hur man stödjer vuxna med diabetes för att de ska kunna fatta egna beslut om sin egenvård under livets olika skeden,
 • identifiera och diskutera diabetessjuksköterskans roll i samverkan med andra yrkesgrupper,
 • visa kännedom om Nationella Diabetesregistret som grund för förbättringsarbete.

Innehåll

I kursen behandlas patofysiologi, symtom, prevention, prognos, behandlingsprinciper och komplikationer vid diabetes. Därtill belyses vårdvetenskapliga teorier om egenvård och förändrade livsvillkor vid livslång sjukdom. Diabetessjuksköterskans roll i samverkan med andra yrkesgrupper diskuteras.

Examinationsformer

Aktivt deltagande vid seminarium och en individuell skriftlig salstentamen.

Arbetsformer

Arbetsformer är föreläsningar, grupparbeten och seminarier varav ett obligatoriskt seminarium.

Betyg

Som betygsskala används U - G

Betygsrapportering:
 • Individuell skriftlig salstentamen, 5 hp
 • Seminarium, 2,5 hp

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Av Socialstyrelsen utfärdad svensk legitimation som sjuksköterska och avlagd kandidatexamen i vårdvetenskap eller omvårdnad eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Campusförlagd kurs med inslag av nätbaserad undervisning.

Summary in English

After completion of this course, the student shall be able to:
 • Explain the patophysiology, symptoms, prevention, prognosis, and complications with diabetes.
 • Demonstrate knowledge of how to diagnose people with diabetes and identify diabetes-related complications.
 • Assess different treatments among adults living with diabetes type 1 and type 2.
 • Demonstrate an understanding of adults living with diabetes related to their living conditions.
 • Assess and evaluate needs of self-management among adults living with diabetes during different phases of their life.
 • Identify the need for support among adults living with diabetes during different phases of their life.
 • Demonstrate knowledge of how to support self-management decision-making among adults living with diabetes during different phases of their life.
 • Identify and discuss the role of the diabetes nurse in relation to different health-care professions.
 • Demonstrate knowledge of the Swedish National Diabetes Register as a basis for quality improvement.

Litteratur

Referenslitteratur