Kursplan

Kursplan: Hälsa och omvårdnad av barn och ungdom

Kurskod: VÅ3116
Poäng: 15 högskolepoäng
Nivå: Avancerad nivå 1
Akademi: Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet: Omvårdnad (OMV)
Ämnesgrupp: Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap
Utbildningsområde: Vårdområdet, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Omvårdnad1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1A1F
Fastställd:
Fastställd 2016-03-18.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2017-01-16.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att den studerande efter avslutad kurs ska kunna ansvara för promotivt och preventivt arbete inom barn- och skolhälsovård.

Delkurser

1.
Barns och ungdomars hälsa,  6 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • analysera barns och ungdomars livsvillkor utifrån mikro- och makroperspektiv, nationellt och internationellt
 • motivera och stödja barns och ungdomars hälsa och utveckling ur ett psykologiskt och socialt perspektiv
 • identifiera olika metoder för att kommunicera och stödja barn och ungdomar samt närstående i syfte att stärka barn och ungdomars hälsa och utveckling
 • redogöra för och analysera barns och ungdomars fysiska, psykiska och sociala utveckling, samt identifiera och hantera avvikelser
 • identifiera, bedöma och hantera hälsorisker och hälsoproblem hos barn och ungdomar
 • utföra hjärt- lungräddning för barn (B-HLR)
 • relatera till aktuella regelverk som styr barn – och skolhälsovården
 • analysera och kritiskt granska aktuell vetenskaplig forskning utifrån vald design, metod och resultatpresentation.

2.
Verksamhetsförlagd utbildning. Barns och ungdomars hälsa,  9 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • tillämpa och integrera kunskaper i preventivt och hälsofrämjande arbete inom barnhälsovård
 • identifiera och bedöma fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov hos barn och deras närstående
 • på ett respektfullt och empatiskt sätt planera, stödja, motivera och värdera de insatser som genomförs för att stärka barns utveckling och hälsa
 • tillämpa kunskaper för att genomföra bedömning av fysiska, psykiska och sociala avvikelser hos barn och ungdomar
 • hantera bedömning av fysisk, psykisk eller social avvikelse på ett sätt som främjar barns och ungdomars utveckling och hälsa
 • ansvara för och utföra hälsoundersökningar och vaccinationer inom barn- och skolhälsovård
 • tillämpa aktuella regelverk som styr barn- och skolhälsovården
 • analysera och kritiskt granska aktuell vetenskaplig forskning utifrån design, metod och resultatpresentation.

Innehåll

Kursen består av två delkurser.

Delkurser

1.
Barns och ungdomars hälsa,  6 högskolepoäng

I delkursen analyseras barns och ungdomars livsvillkor på familje- och samhällelig nivå, ur ett kulturellt och samhällspolitiskt perspektiv, nationellt och internationellt. Vidare behandlas hur barn och ungdomars hälsa och utveckling kan motiveras och stödjas, genom samspel och lämpliga metoder. Dessutom ingår Hjärt- lungräddning för barn.

I delkursen behandlas barns och ungdomars normala fysiska, psykiska och sociala utveckling samt identifiering och bedömning av avvikelser. De insatser som bör göras vid potentiella avvikelser för att på bästa sätt tillgodose barnets behov belyses. De hälsoproblem och hälsorisker som är förekommande under barn- och ungdomstiden samt preventivt arbeta för att stödja barns och ungdomars hälsa och utveckling avhandlas. Lagar och författningar som styr barn- och skolhälsovården diskuteras. Vidare analyseras och kritiskt granskas aktuell vetenskaplig forskning. Granskning omfattar design, metod, analyser samt resultat, inom kvantitativ och kvalitativ forskning.

2.
Verksamhetsförlagd utbildning. Barns och ungdomars hälsa,  9 högskolepoäng

Delkursen innehåller tillämpat preventivt hälsoarbete inom barnhälsovård, såsom hälsokontroller samt förekommande screeningar samt identifikation och bedömning av barns och ungdomars samt deras närståendes fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov. I delkursen ingår att planera och genomföra individuella och generella insatser gentemot barn och närstående samt därtill utvärdera de insatser som genomförs. I detta avsnitt kommer ett särskilt intresse att riktas mot ett stöd till föräldrar i deras föräldraskap.

I delkursen behandlas barns och ungdomars normala fysiska, psykiska och sociala utveckling samt identifiering och bedömning av avvikelser. De insatser som bör göras vid potentiella avvikelser för att på bästa sätt tillgodose barnets behov belyses. De hälsoproblem och hälsorisker som är förekommande under barn- och ungdomstiden samt preventivt arbeta för att stödja barns och ungdomars hälsa och utveckling avhandlas.

I delkursen ges möjlighet till att reflektera över och särskilja de lagar, författningar samt nationella och lokala föreskrifter som gäller inom barnhälsovården samt tillämpa dessa nämnda styrdokument i verksamheten. Analys och kritisk granskning av den vetenskapliga forskning som rör barnhälsovården ingår. Analys och kritisk granskning omfattar design, metod, analyser samt resultat, inom kvantitativ och kvalitativ forskning.

Examinationsformer

Examination sker genom individuell salstentamen, seminarier och inlämningsuppgifter samt bedömning från handledare inom verksamhetsförlagd utbildning utifrån fastställt bedömningsformulär.

Arbetsformer

Arbetsformer är obligatoriska seminarier, föreläsningar och egna studier. Utöver salsundervisning förekommer undervisning via streamade föreläsningar och lärplattformar. Verksamhetsförlagd utbildning sker under handledning av specialistutbildad sjuksköterska.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Underlag för betyg inom verksamhetsförlagd utbildning diskuteras vid ett trepartssamtal mellan handledare, lärare och student.

Betyg rapporteras som:

 • Barns och ungdomars hälsa, 6 hp, U - VG
 • Verksamhetsförlagd utbildning, Barns och ungdomars hälsa, 9 hp, U - G.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Evidensbaserad vård och ledarskap 7,5 hp och Folkhälsa och folkhälsoarbete 7,5 hp eller motsvarande kunskaper.

Övrigt

I kursen ingår fyra campusträffar. Kursen ingår som en obligatorisk kurs i Specialistsjuksköterskeutbildning till distriktssköterska. Kursen motsvarar VÅ3097.

Om en student inte uppnår målen för den verksamhetsförlagda kursen/kursmomentet under ordinarie period kan examinator besluta om en förlängning av VFU-perioden med två veckor. Detta kan ske under förutsättning att examinator bedömer att studenten genom förlängningen har möjlighet att uppnå målen och förutsatt att förlängningen är praktiskt möjlig att genomföra. I slutet av förlängningen görs en ny bedömning av studentens prestationer. Om studenten fortfarande inte uppnått målen ska betyget Underkänd sättas, vilket medför att den verksamhets- förlagda utbildningen endast kan omexamineras genom att göras om i sin helhet. Studenten har rätt att genomföra totalt tre verksamhetsförlagda perioder. Möjligheten till förlängning gäller endast ordinarie VFU-period. Ordinarie tillfälle räknas som en (1) period, även om förlängning med två veckor har skett.

Student kan under pågående verksamhetsförlagd kurs/kursmoment bli underkänd i förtid, om studenten uppvisar sådana brister i kunskaper, färdigheter och/eller förhållningssätt att det finns påtaglig risk för att annan person skadas fysiskt eller psykiskt. Studenten måste då avbryta sin verksamhetsförlagda utbildning och får betyget Underkänd på kursen/kursmomentet. Beslut om underkännande i förtid fattas av examinator i samråd med berörd handledare och klinisk adjunkt eller motsvarande. I samband med beslutet ska en individuell utvecklingsplan för studenten upprättas av examinator efter samråd med student, program- och kursansvarig. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper färdigheter och förhållningssätt studenten behöver tillägna sig för behörighet att återuppta sina verksamhetsförlagda studier. Utvecklingsplanen ska även innehålla uppgift om tidpunkt för kontroll av den aktuella behörigheten. Om studenten vid kontroll inte bedöms ha tillägnat sig nödvändiga kunskaper, färdigheter och förhållningssätt ska tidpunkt för ny kontroll meddelas. Sammanlagt två kontroller av behörighet att återuppta verksamhetsförlagd utbildning utifrån individuell utvecklingsplan efter underkännande i förtid kan beviljas.

Summary in English

The overall aim of the course is that the student, upon completion of the course, will be able to head promotive and preventative work within child and school health.

The course consists of two parts. Part one is theory based (6 credits) and part two consists of clinical practice within child and school health (9 credits).

Litteratur

Referenslitteratur