Kursplan

Kursplan: Vård och omsorg för personer med demens

Kurskod: VÅ3123
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Avancerad nivå 1
Akademi: Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet: Omvårdnad (OMV)
Ämnesgrupp: Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap
Utbildningsområde: Vårdområdet, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Omvårdnad1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1A1N
Fastställd:
Fastställd 2016-09-14.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2016-09-15.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
 • reflektera över betydelse av Socialstyrelsens fastslagna värdegrund för omvårdnad av personer med demens
 • analysera och värdera konsekvenserna av ett handlings- respektive relationsetiskt förhållningssätt i relation till omvårdnadens utformning
 • reflektera över, kritiskt granska och diskutera hur demenstillstånd i olika stadier kan drabba, hota och påverka livet för den drabbade själv, dennes anhöriga och vårdare
 • reflektera över och förklara innebörden av verbal och icke verbal kommunikation och kommunikationssvårigheter för personer med demenssjukdom
 • analysera och utreda beteendemässiga och psykiska symtom (BPSD), följa upp åtgärder och behandling, samt kritiskt granska eget och andras förhållningssätt vid möten med personer med demenssjukdom
 • diskutera och beskriva hur personal kan stödja och kompensera funktionsnedsättningar vid demenssjukdom hos äldre
 • reflektera över, beskriva och diskutera innebörden av värdighet, regler och rättssäkerhet för personer med demenssjukdom
 • självständigt söka, värdera och presentera aktuell omvårdnadsforskning inom demensområdet

Innehåll

Kursens innehåll:
 • värdegrund och etik i relation till omvårdnaden av personer med demenssjukdom
 • innebörden av olika demens- ohälsotillstånd för patienten själv, dennes anhöriga och vårdare
 • verbal och icke verbal kommunikation och kommunikationssvårigheter
 • värdighet och livskvalitet i relation till beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom
 • kritisk granskning och uppföljning av förhållningssätt, bemötande, åtgärder och behandling
 • stödjande förhållningssätt, miljöer och metoder vid funktionsnedsättningar
 • rättssäkerhet för personer med demenssjukdom
 • aktuell omvårdnadsforskning inom området

Examinationsformer

En skriftlig individuell hemtentamen samt formativ bedömning i seminarier. Examination sker såväl individuellt som i grupp.

Arbetsformer

Arbetsformer är föreläsningar, obligatoriska seminarier och individuella uppgifter och syftar till att studenten aktivt skall söka kunskap genom diskussion och kritisk förhållningssätt enskilt och i grupp.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Betygsrapportering:

 • Seminarier, 3 hp, U-G
 • Tentamen, 4,5 hp, U-VG

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Examen på grundnivå omfattande 180 högskolepoäng i vård, medicin, omsorg, eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Kursen är helt på distans och bedrivs via lärplattform. Detta innebär att inga fysiska träffar på campus förekommer.

Summary in English

.

Litteratur

Referenslitteratur