Kursplan

Kursplan: Personcentrerad omvårdnad och teamsamverkan II

Kurskod: VÅ3125
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Avancerad nivå 1
Akademi: Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet: Omvårdnad (OMV)
Ämnesgrupp: Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap
Utbildningsområde: Vårdområdet, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Omvårdnad1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1A1N
Fastställd:
Fastställd 2016-11-21.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2017-01-16.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att den studerande ska uppnå bredare kompetens och fördjupade kunskaper inom vård av äldre i teoretisk och verksamhetsförlagd utbildning. Studenten ska självständigt kunna identifiera komplexa ohälsotillstånd samt identifiera behov vid livets slut. Vidare ska den studerande utifrån sin profession utveckla sin förmåga att leda samverkan i vården av den äldre människan.

Efter avslutad kurs ska den studerande självständigt i komplexa vårdsituationer teoretiskt och praktiskt och med ett evidensbaserat förhållningssätt kunna:

 • reflektera över och tillämpa ett personcentrerat förhållningssätt som bevarar värdighet i olika komplexa vårdsituationer och vid livets slut
 • självständigt bedöma, analysera och värdera smärta och smärtbehandling hos äldre personer
 • diskutera och analysera sjuksköterskans ansvar att initiera, planera och leda omvårdnadsarbete och verka för samverkan, handledning och undervisning med den äldre personen, dess anhöriga och andra yrkesgrupper
 • utföra och analysera dokumentation av omvårdnad i samverkan med den äldre personen och anhöriga
 • tillämpa, analysera och värdera behandling med olika hjälpmedel och behandlingsmetoder med beaktande av den äldres behov av vård och livssituation
 • förklara och kritiskt diskutera centrala begrepp, lagar och styrdokument i palliativ omvårdnad
 • initiera, analysera och tillämpa hörnstenarna i palliativ omvårdnad utifrån den äldres behov och reflektera över etiska dilemman
 • visa självkännedom och empatisk förmåga
 • genomföra, analysera, dokumentera och rapportera förbättringsarbete i teamsamverkan.

Innehåll

I kursen behandlas

 • omvårdnad och behandling vid åldrandeförändringar och komplexa ohälsotillstånd
 • smärta, smärtfysiologi och -behandling
 • vanliga och avancerade tekniska hjälpmedel i vården och behandlingsmetoder
 • dokumentation av vården
 • palliativa hörnstenarna: symtomkontroll, teamarbete, relation, kommunikation samt stöd till anhöriga ur ett holistiskt perspektiv
 • styrdokument i vård av äldre och palliativ vård
 • handledning och undervisning
 • etiska frågeställningar.

Examinationsformer

En individuell vårdplanering med en systematisk användning av mätinstrument. En muntlig och skriftlig individuell rapport.

Arbetsformer

Föreläsningar, obligatoriskt seminarium och verksamhetsförlagd utbildning.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För att erhålla betyget väl godkänd på hela kursen krävs väl godkänd på båda momenten.

Betygsrapportering:

 • Integrerade seminarier teoretiskt och praktiskt, 2 hp, U - VG
 • Skriftlig vårdplaneringsrapport med opponentskap, 5,5 hp, U - VG

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Av Socialstyrelsen utfärdad svensk legitimation som sjuksköterska och avlagd kandidatexamen i vårdvetenskap eller omvårdnad samt yrkesverksamhet som legitimerad sjuksköterska motsvarande minst 12 månaders heltidstjänstgöring eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Summary in English

The overall aim of the course is for students to gain broader expertise in the care of older people so that they can independently identify complex conditions of ill-health and their end-of-life needs based on evidence, and person-centered and ethical behaviour both theoretically and practically. Further, the student shall, based on his or her profession, develop the ability to lead collaboration in the care of older people.

After completing the course students shall in complex-care situations both theoretically and practically be able to:

 • reflect on and apply a person-centered approach that preserves the dignity of older people in various complex-care situations and at the end of life
 • discuss and analyse the nurse‘s responsibility to initiate, plan and lead the care and promote coordination, supervision and teaching of the older person, his/her relatives and other professionals
 • conduct and analyse the documentation of treatment in collaboration with the older person and his/her relatives
 • apply, analyse and evaluate the treatment with different aides and methods of treatment with awareness of the older person’s care needs and life situation
 • explain and critically discuss key concepts, laws and policy documents in palliative care
 • initiate, analyse and apply the cornerstones of palliative care based on the needs of the elderly and reflect on ethical dilemmas
 • demonstrate self-knowledge and empathy
 • conduct, analyse, document and report on improvements in team collaboration.

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2VC4
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v45, 2017 - v2, 2018
Studietakt:50%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:P
Behörighetskrav: [?]Av Socialstyrelsen utfärdad svensk legitimation som sjuksköterska och avlagd kandidatexamen i vårdvetenskap eller omvårdnad samt yrkesverksamhet som legitimerad sjuksköterska motsvarande minst 12 månaders heltidstjänstgöring eller motsvarande kunskaper

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:5

Ansök

Ansök på Antagning.se