Kursplan

Kursplan: Aktivitet och ätande

Kurskod: VÅ3126
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Avancerad nivå 1
Akademi: Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet: Omvårdnad (OMV)
Ämnesgrupp: Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap
Utbildningsområde: Vårdområdet, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Omvårdnad1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1A1N
Fastställd:
Fastställd 2016-11-21.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2017-01-16.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Det övergripande målet är att den studerande självständigt uppnår en bredare kompetens inom vård av äldre som krävs för att kunna identifiera funktions- och aktivitetsförmåga relaterat till ätande. Vidare ska den studerande planera och genomföra vårdinsatser baserade på den äldres fysiska och psykiska förutsättningar med hänsyn tagen till miljö, kultur och etik.

Efter avslutad kurs ska den studerande självständigt och ur ett hållbarhetsperspektiv kunna:

 • kritiskt diskutera centrala begrepp gällande aktivitet och rehabilitering samt ätande och nutrition i äldrevården
 • reflektera över funktionsnedsättningar, aktivitet och rehabiliteringsprocessen i relation till livskvalitet
 • analysera och tillämpa ett personcentrerat förhållningssätt för att stödja aktivitet och delaktighet avseende äldre med fysiska och kognitiva funktionsnedsättningar samt kommunikationsproblem
 • analysera och värdera komplexa problem relaterat till ätande, nutrition och aktivitet för äldre utifrån ett professionellt perspektiv med beaktande av ett evidensbaserat och etiskt förhållningssätt
 • kritiskt diskutera mätinstrument vid olika funktionsnedsättningar
 • kritiskt värdera evidens inom ett område utifrån statistiskt underlag i vetenskapliga studier för att kunna argumentera för förbättringsarbete inom aktivitet och ätande
 • kritiskt diskutera sjuksköterskans ansvar att initiera och verka för samverkan med annan personal
 • handleda vårdpersonal i frågor som rör aktivitet, ätande och nutrition.

Innehåll

I kursen studeras sjuksköterskans specifika yrkesfunktion avseende:

 • aktivitet, rehabilitering och ätande
 • näringsfysiologi, kost och kosttillägg
 • riskidentifiering och åtgärder vid risk för malnutrition
 • ätsvårigheter orsakade av t.ex. dysfagi
 • analys och värdering av mätinstrument som är användbara för sjuksköterskans bedömning av omvårdnad, aktivitet och rehabilitering
 • enteral och parenteral nutrition
 • måltidsmiljö och kultur
 • handledning.

Examinationsformer

Seminarier och verksamhetsförlagd individuell examination. Dessutom en individuell skriftlig rapport, muntligt försvar av denna och opponentskap av en annan studerandes rapport vid ett seminarium.

Arbetsformer

Föreläsningar och obligatoriska seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För att erhålla betyget väl godkänd på hela kursen krävs väl godkänd på båda momenten.

Betygsrapportering:

 • Seminarier, 2 hp, U - VG
 • Individuell rapport, 5,5 hp, U - VG

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Av Socialstyrelsen utfärdad svensk legitimation som sjuksköterska och avlagd kandidatexamen i vårdvetenskap eller omvårdnad samt yrkesverksamhet som legitimerad sjuksköterska motsvarande minst 12 månaders heltidstjänstgöring eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Summary in English

The overall goal is that the student independently gains a wider expertise in the care of older people that is required to identify functional and activity ability related to eating. Furthermore, the student shall be able to plan and implement nursing interventions based on the elderly person‘s physical and mental conditions with account given to the environment, culture and ethics.

After completing the course, the student shall be able to:

 • critically discuss the key concepts regarding activity and rehabilitation as well as eating and nutrition in older people’s care
 • reflect on the activity, the rehabilitation process and disabilities in relation to quality of life
 • analyze and apply a person-centered approach to support the activity and participation of older people with physical and cognitive disabilities and communication problems
 • analyze and evaluate complex problems related to eating, nutrition and activity for older people from a professional perspective with regard to evidence-based and ethical approaches
 • critically discuss measuring instruments for different disabilities
 • critically evaluate evidence in an area based on statistical data in scientific studies to justify improvement in terms of activities and eating
 • critically discuss the nurse‘s responsibility to initiate and promote collaboration with other caregivers/staff
 • supervise nursing staff in matters related to activity, eating and nutrition

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2VC5
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v44, 2017
Studietakt:50%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:P
Behörighetskrav: [?]Av Socialstyrelsen utfärdad svensk legitimation som sjuksköterska och avlagd kandidatexamen i vårdvetenskap eller omvårdnad samt yrkesverksamhet som legitimerad sjuksköterska motsvarande minst 12 månaders heltidstjänstgöring eller motsvarande kunskaper

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:5

Ansök

Ansök på Antagning.se