Kursplan

Kursplan: Personcentrerad vård för personer med demens

Kurskod: VÅ3127
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Avancerad nivå 1
Akademi: Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet: Omvårdnad (OMV)
Ämnesgrupp: Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap
Utbildningsområde: Vårdområdet, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Omvårdnad1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1A1N
Fastställd:
Fastställd 2017-01-26.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2017-08-28.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • analysera och värdera omvårdnadsvetenskapliga teorier och begrepp i relation till aktuell forskning inom demensvård
 • redogöra för vetenskapsteoretiska grunder för personcentrerad omvårdnad
 • analysera och tillämpa fördjupade kunskaper inom personcentrerad omvårdnad för personer med demens
 • analysera innebörd och betydelse av hållbar utveckling i relation till intersektionalitet, kulturella aspekter och rättsäker vård av personer med demens
 • söka, analysera och tillämpa aktuell nationell och internationell omvårdnadsvetenskaplig forskning inom demensvård.

Innehåll

 • Vetenskapsteoretiska aspekter på personcentrerad omvårdnad.
 • Ganskning och värdering av nationell och internationell omvårdnadsvetenskaplig forskning inom demensvård.
 • Intersektionalitet i relation till jämlik vård.
 • Rättssäkerhet i vården av personer med demens.

Examinationsformer

Skriftlig individuell hemtentamen samt seminarier med tillhörande studieuppgifter. Examination sker individuellt och i grupp.

Arbetsformer

Föreläsningar, obligatoriska seminarier och individuella uppgifter.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Betygsrapportering:

 • Seminarier, 3 hp, U - G
 • Hemtentamen, 4,5 hp, U - VG

Seminarier: aktivt deltagande i kursens alla seminarier, samt genomförda studieuppgifter tillhörande dessa. Tentamen: individuell skriftlig hemtentamen.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Filosofie kandidatexamen med minst 60 högskolepoäng i omvårdnad, fysioterapi, arbetsterapi, medicinsk vetenskap, folkhälsovetenskap eller motsvarande examen varav 15 högskolepoäng utgörs av ett examensarbete

Övrigt

Kursen är helt på distans och bedrivs på virtuell lärplattform. Detta innebär att inga fysiska träffar sker på campus.

Kursen ingår i Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning demensvård, 60 högskolepoäng.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2VD2
 Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Högskolan Dalarna
Startar och slutar:v35, 2017 - v44, 2017
Studietakt:50%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:P
Behörighetskrav: [?]Filosofie kandidatexamen med minst 60 högskolepoäng i omvårdnad, fysioterapi, arbetsterapi, medicinsk vetenskap, folkhälsovetenskap eller motsvarande examen varav 15 högskolepoäng utgörs av ett examensarbete

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:4
 
Anmälningskod:HDA-H2VD3
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Högskolan Dalarna
Startar och slutar:v35, 2017 - v44, 2017
Studietakt:50%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:15
Behörighetskrav: [?]Filosofie kandidatexamen med minst 60 högskolepoäng i omvårdnad, fysioterapi, arbetsterapi, medicinsk vetenskap, folkhälsovetenskap eller motsvarande examen varav 15 högskolepoäng utgörs av ett examensarbete

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:4