Kursplan

Kursplan: Palliativ vård

Kurskod: VÅ3128
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Avancerad nivå 1
Akademi: Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet: Omvårdnad (OMV)
Ämnesgrupp: Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap
Utbildningsområde: Vårdområdet, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Omvårdnad1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1A1N
Fastställd:
Fastställd 2017-03-21.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2017-03-21.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • tillämpa ett palliativt förhållningssätt, samt förstå betydelsen av kurativ och palliativ vårdintention för patienter och närstående
  • tillämpa ett reflekterande förhållningssätt i relation till de fyra hörnstenarna i palliativ vård; symtomkontroll, kommunikation och relation, närstående stöd och teamarbete
  • visa fördjupad kunskap om existentiella copingstrategier och krisreaktioner relaterat till palliativ vård
  • identifiera, analysera och bedöma samt hantera komplexa vårdbehov hos patienter i ett palliativt skede utifrån en modell för ”personcentrerad palliativ vård”
  • värdera och hantera smärta samt andra vanligt förekommande symtom/problem i palliativ vård utifrån evidensbaserad kunskap
  • sammanfatta, värdera och implementera aktuell forskning av vikt för palliativ vård.

Innehåll

Ett personcentrerat förhållningssätt utgör kursens kärna där etiska, existentiella aspekter problematiseras och beaktas samt där lidandet och sorgeprocessen ingår. I kursen behandlas också begrepp och definitioner utifrån nationella vårdprogrammet för palliativ vård. Vidare belyses krisreaktioner för att kunna bemöta patienter och närstående i kris samt copingstrategier. Symtomlindring av smärta och andra svåra symtom inom palliativ vård problematiseras och diskuteras liksom intentionen i palliativ vård. Som underlag för reflektioner används bl.a. livsberättelser som analyseras utifrån teorier och begrepp.

Examinationsformer

En skriftlig rapport samt två muntliga redovisningar vid seminarier.

Arbetsformer

Föreläsningar och obligatoriska seminarier samt egna studier enskilt och i grupp.

Betyg

Som betygsskala används U - G
Betyg rapporteras som:

  • Skriftliga och muntliga redovisningar, 7,5 hp. U - G.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • Sjuksköterskeexamen eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Summary in English

The overall aim of this course is that the student will gain knowledge and understanding about a person-centred approach when providing nursing care to patients in need of palliative care, and in collaboration with related support deal with a difficult situation.

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2VPX
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v45, 2017 - v2, 2018
Studietakt:100%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:
Behörighetskrav: [?]Sjuksköterskeexamen eller motsvarande kunskaper

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:4
Obligatoriska online träffar:4

Ansök

Ansök på Antagning.se