Kursplan

Kursplan: Omvårdnad vid ohälsa relaterad till riskbruk, missbruk och beroende

Kurskod: VÅ3129
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Avancerad nivå 1
Akademi: Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet: Omvårdnad (OMV)
Ämnesgrupp: Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap
Utbildningsområde: Vårdområdet, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Omvårdnad1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1A1N
Fastställd:
Fastställd 2017-03-21.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2017-03-21.
Reviderad:
Reviderad 2017-03-29.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2017-03-29.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att den studerande ska tillägna sig specifik kunskap i omvårdnad vid ohälsa relaterad till missbruk och beroende för att kunna ansvara för en personcentrerad familjefokuserad omvårdnad i det tvärprofessionella teamets förebyggande, behandlande och rehabiliterande insatser.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • bedöma, analysera, planera, genomföra och utvärdera personcentrerad och familjefokuserad omvårdnad vid riskbruk, missbruk och beroenderelaterad ohälsa
 • förklara hur psykisk ohälsa, rikbruk, missbruk och beroende relaterar till varandra
 • förklara sjuksköterskans/socialarbetarens ledningsfunktion och omvårdnadens/socialarbetes bidrag till det tvärprofessionella teamets vårdinsatser i samband med riskbruk, missbruk och beroende
 • analysera behandlingsstrategier med avsikt att behandla och lindra symtom relaterat till riskbruk, missbruk och beroende
 • analysera omvårdnad/socialt arbete i fall då riskbruk, missbruk och beroende kompliceras av våld och annan kriminalitet med hänsyn till patientens/brukarens och närståendes situation
 • analysera och värdera mänskliga rättigheter och medborgerliga skyldigheter vid frivillig vård och tvångsvård i samband med missbruk och beroendeproblematik
 • analysera, värdera och föreslå handlingsalternativ vid etiska konflikter och dilemman som kan uppstå vid frivillig vård och tvångsvård i samband med drogrelaterad ohälsa.

Innehåll

 • personcentrerad och familjefokuserad omvårdnad
 • andra ämnesområden av relevans för riskbruk, missbruk och beroenderelaterad ohälsa
 • teamarbete
 • etiska frågeställningar
 • våld och kriminalitet i samband med riskbruk och missbruk

Examinationsformer

Tre skriftliga rapporter samt muntliga redovisningar vid seminarier.

Arbetsformer

Föreläsningar och obligatoriska seminarier samt egna studier enskilt och i grupp.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Betyg rapporteras som:

 • Skriftliga och muntliga redovisningar, 7,5 hp. U - VG.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Legitimerad sjuksköterska alternativt Socionomexamen eller kandidatexamen om 180 högskolepoäng med huvudområdet socialt arbete samt 30 högskolepoäng på avancerad nivå i socialt arbete, eller motsvarande kunskaper.

Övrigt

Summary in English

The overall goal is that the students acquire specific knowledge related to substance abuse and addiction to be responsible for a person-centered family-focused care in the multidisciplinary team the prevention, treatment and rehabilitative efforts.

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2VPL
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:25%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:
Behörighetskrav: [?]Legitimerad sjuksköterska alternativt Socionomexamen eller kandidatexamen om 180 högskolepoäng med huvudområdet socialt arbete samt 30 högskolepoäng på avancerad nivå i socialt arbete, eller motsvarande kunskaper.

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:4
Obligatoriska online träffar:4

Ansök

Ansök på Antagning.se