Kursplan

Kursplan: Vårdvetenskaplig teori och metod

Kurskod: VV3004
Poäng: 15 högskolepoäng
Nivå: Avancerad nivå 1
Akademi: Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet: Vårdvetenskap (VÅE)
Ämnesgrupp: Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap
Utbildningsområde: Vårdområdet, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Vårdvetenskap1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1A1N
Fastställd:
Fastställd 2008-03-03.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2009-01-01.
Reviderad:
Reviderad 2015-10-02.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2015-10-02.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Som övergripande mål ska studenten ha tillägnat sig kunskaper inom vårdvetenskaplig teori och metod, som förberedelse för genomförande av ett självständigt examensarbete och kunna visa ett självständigt vetenskapligt förhållningssätt inför fortsatt forskarutbildning och inför yrkeslivet.

Delkurser

1.
Forskningsmetodik,  7,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

  • utifrån forskningsfrågor särskilja, motivera och värdera olika vetenskapsteoretiska perspektiv och forskningsdesigner,
  • tillämpa kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder,
  • förstå och tillämpa forsknings- och forskaretik.

2.
Teoretisk ämnesfördjupning,  7,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

  • sammanställa, analysera och värdera vetenskaplig litteratur och forskningsresultat,
  • förankra ett forskningsproblem i en vårdvetenskaplig teoretisk referensram,
  • värdera forskningsresultat på mikro, meso- och makronivå utifrån en vårdvetenskaplig teoretisk referensram,
  • värdera möjligheten att tillämpa forskningsresultat kliniskt.

Innehåll

Kursen innehåller två delkurser.

Delkurser

1.
Forskningsmetodik,  7,5 högskolepoäng

I kursen behandlas vetenskapsteoretiska perspektiv, forskningsdesigner, kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder, statistik, forsknings- och forskaretik.

2.
Teoretisk ämnesfördjupning,  7,5 högskolepoäng

I kursen behandlas sammanställning, analys och värdering av vetenskaplig litteratur och forskningsresultat samt teoretisk ämnesfördjupning.

Examinationsformer

Examination sker genom skriftliga och muntliga redovisningar. Betyg rapporteras som två moment.

Arbetsformer

Arbetsformer är huvudsakligen seminarier och föreläsningar.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

  • 90 högskolepoäng på grundnivå från ämnet vårdvetenskap inkl en uppsats på minst 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Motsvarar VV3001.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2VK5
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:50%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:10
Behörighetskrav: [?]90 högskolepoäng på grundnivå från ämnet vårdvetenskap inkl en uppsats på minst 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:4
Obligatoriska online träffar:4

Ansök

Ansök på Antagning.se