Kursplan

Kursplan: Examensarbete för magisterexamen i vårdvetenskap

Kurskod: VV3012
Poäng: 15 högskolepoäng
Nivå: Avancerad nivå 1
Akademi: Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet: Vårdvetenskap (VÅE)
Ämnesgrupp: Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap
Utbildningsområde: Vårdområdet, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Omvårdnad1
Vårdvetenskap2
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1A1E
2A1E
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Utbildning, hälsa och samhälle 2012-01-12.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2012-01-23.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Mål

Genom ett självständigt arbete erhålla fördjupad kunskap inom ett komplext problemområde med relevans för vårdvetenskap få fördjupad kunskap samt genom kritisk granskning av annat examensarbete få fördjupningar i ytterligare ett område för att kunna tillämpa evidensbaserad vård i yrket och gå vidare till en forskarutbildning.

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

 • urskilja och argumentera för problemställning och syfte utifrån aktuellt forskningsläge med relevans för vårdvetenskap
 • söka, syntetisera och kritiskt värdera vetenskaplig publikation samt integrera teorier och begrepp inom valt problemområde med relevans för vårdvetenskap
 • genomföra en forskningsetisk risk/nyttoanalys och beakta kravet på informerat samtycke utifrån forskningsetiska principer
 • tillämpa adekvat vetenskaplig design och metod i datainsamling och analys samt argumentera för och kritiskt reflektera över val av design och metod i relation till problemställning och syfte
 • analysera och värdera resultat i relation till tidigare forskning samt den kliniska betydelsen av resultatet för den enskilda individen, samhället och hälso- och sjukvården samt genus och etnicitet
 • värdera det egna arbetets bidrag till kunskapsutvecklingen samt presentera förslag till vidare forskning
 • konstruktivt kritiskt granska och värdera annat examensarbete med avseende på innehåll, struktur och tillämpbarhet samt som opponent leda en konstruktivt kritisk diskussion med respondenten.

Innehåll

Planera, genomföra, dokumentera samt försvara examensarbete i vårdvetenskap i enlighet med forskningsprocessens olika delar. Granskning och opponentskap av annat examensarbete.

Examinationsformer

Examinationen omfattar hela kursen och sker i form av ett skriftligt examensarbete. Det skriftliga arbetet redovisas med ett respondentskap samt opponentskap av ett annat examensarbete.

Examensarbetet bedöms som ett självständigt arbete. Om examensarbetet har flera författare krävs att varje författares individuella prestation kan bedömas.

Detta sker genom:

 • intervju av handledare och studenter var för sig
 • ett underlag som intygar studentens individuella prestation
 • underlaget skall intygas av samtliga författare.

Arbetsformer

Arbetsformer är eget skrivande av examensarbete, individuell handledning och seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Betyg rapporteras som Examensarbete, 15 hp, U - VG.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Kandidatexamen om minst 180 högskolepoäng med huvudområdet omvårdnad eller vårdvetenskap. Dessutom minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå, varav Vårdvetenskaplig teori och metod 15 högskolepoäng. Motsvarande kunskaper ger också behörighet till kursen.

Övrigt

Antal examinationstillfällen är begränsade till fem. Institutionen använder sig av ”Ephorus” plagiatkontroll vilket innebär att examensarbetet kan bli föremål för plagiatkontroll i samband med inlämning för examination.

Summary in English

Litteratur

 • Polit, D. F. & Beck, M. P. (2008) Nursing research : Principles and Methods. Philadelphia: Lippincott Company. (758 s).
  Anmärkning: Senaste upplagan.

Referenslitteratur

 • Bring, J. & Taube, A. (2006) Introduktion till medicinsk statistik. Lund: Studentlitteratur.
 • Djurfeldt, G, Larsson, R & Stjärnhagen, O. (2003) Statistisk verktygslåda : samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder. Lund: Studentlitteratur. (508 s). ISBN 91-44-04147-0
 • Forsman, B. (2004) Forskarens frihet: om makt och moral. Lund: Studentlitteratur AV.
 • Graneheim, U. H., Lundman B. (2004) Qualitative content analysis in nursing research: concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse Education Today 24, 105-112.
 • Hermerén G. (1996) Kunskapens pris : forskningsetiska problem och principer i humaniora och samhällsvetenskap. 2 uppl. Stockholm : Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR). (234 s). ISBN 91-86362-24-0
 • Sandelowski, M. (1998) Focus on qualitative methods: the call to experts in qualitative research. Research in Nursing & Health 21:467-471.
 • Skott, C (red.). (2004) Berättelsens praktik och teori : narrativ forskning i ett hermeneutiskt perspektiv. Lund : Studentlitteratur. (137 s). ISBN 91-44-03336-2
 • Wengström, Y., Forsberg, C. (2010) Att göra systematiska litteraturstudier. Stockholm: Natur & Kultur. (215 s). ISBN 978-91-27-12836-1
 • Willman, A., Stoltz, P., Bahtsevani, C. (2006) Evidensbaserad omvårdnad: en bro mellan forskning och klinisk verksamhet. Lund: Studentlitteratur. (172 s). ISBN 91-44-04578-6