Kursplan

Kursplan: Implementering av kunskap i praktik

Kurskod: VV3015
Poäng: 7,5 högskolepoäng
Nivå: Avancerad nivå 1
Akademi: Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet: Vårdvetenskap (VÅE)
Ämnesgrupp: Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap
Utbildningsområde: Vårdområdet, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
Socialt arbete1
Vårdvetenskap2
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1A1F
2A1F
Fastställd:
Fastställd 2015-02-05.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2015-08-31.

Förkunskapskrav: Visa information om behörighetskrav

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att den studerande har fördjupade kunskaper om implementering av forskningsbaserad kunskap i klinisk verksamhet.

Efter avslutad kurs ska den studerande på en fördjupad nivå kunna:

 • ha insikt i vad som kan underlätta respektive hindra implementering av evidens i hälso- och sjukvård och socialtjänst,
 • föreslå strategier för att stödja implementering av och undanröja hinder för evidensbaserad praktik i hälso- och sjukvård och socialtjänst,
 • kritiskt reflektera över behov av implementeringsforskning i hälso- och sjukvård och socialtjänst, samt
 • ha kännedom om metoder som kan användas för implementeringsforskning.

Innehåll

I kursen behandlas:

 • vad evidens är och hur det relaterar till annan kunskap,
 • befintliga strategier för att underlätta implementering av kunskap i praktik som finns och vad vi vet om deras effektivitet,
 • vad implementeringsforskning är och vilka samband det kan ha med interventionsforskning,
 • befintliga teoretiska ramverk som finns för implementering och hur de kan stödja implementering av evidens i praktik och/eller implementeringsforskning,
 • vetenskaplig design och metod inom implementeringsområdet.

Examinationsformer

Examination sker genom formativ bedömning i samband med seminarier, inklusive opponentskap och försvar av en inom ramen för kursen utarbetad plan för ett implementeringsprojekt eller implementeringsforskningsprojekt.

Arbetsformer

Kursens arbetsformer är individuella studier, arbete i par/grupp, föreläsningar och obligatoriska seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U - G

Betygsrapportering:

 • Muntliga redovisningar, projektplan, opponentskap, 7,5 hp.

Förkunskapskrav Visa information om behörighetskrav

 • Kandidatexamen om minst 180 högskolepoäng med huvudområde vårdvetenskap, medicin/medicinsk vetenskap eller social omsorg, eller motsvarande kunskaper.

Övrigt

Kursen genomförs med stöd av informations- och kommunikationsteknik vilket förutsätter en fungerande internetuppkoppling där den studerande kan kommunicera med ljud och bild via dator eller motsvarande.

Kursen motsvarar VV3014.

Summary in English

Litteratur

Referenslitteratur

Aktuella kurstillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:HDA-H2VKL
Anmälningsdatum:2017-04-18
Anmälan till:Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:25%
Studieort:Flexibel (Falun)
Språk:Svenska
Undervisningstid:Dag
Studieform:IT-distans
Studieplatser:
Behörighetskrav: [?]Kandidatexamen om minst 180 högskolepoäng med huvudområde vårdvetenskap, medicin/medicinsk vetenskap eller social omsorg, eller motsvarande kunskaper.

Nätbaserad utbildning

Datorvana:   
Datorkapacitet:   
Genomförande:   
Obligatoriska fysiska träffar:0
Obligatoriska online träffar:3

Ansök

Ansök på Antagning.se