Kurstillfälle

Matematik III

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- visa fördjupade kunskaper inom det valda matematiska området inbegripet insikter i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete,
- självständigt tillämpa matematikdidaktiska teorier och forskningsmetoder i form av en väl avgränsad, planerad och genomförd forskningsuppgift som visar på förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
- muntligen och skriftligen, samt inom givna tidsramar, klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper,
- visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet,
- visa förmåga att inom det valda området göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete.

Övrig information

Ina fysiska träffar, men obligatoriska nätträffar.

Poäng:
30 högskolepoäng
Nivå:
Avancerad nivå 1
Termin:
Höstterminen 2012
Anmälningskod:
HDA-H2GZ4
Anmälningsdatum:
2012-04-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v35, 2012 - v3, 2013
Studietakt:
100%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav: [?]
Pedagogiskt arbete II Matematikdidaktik 30 hp, för verksamhet inom förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskolans tidigare år eller kursen Pedagogiskt arbete II 30 hp Matematikdidaktik, för verksamhet inom grundskolans senare år och gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper.
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
MD3006

Nätbaserad utbildning

Obligatoriska fysiska träffar:
0
Obligatoriska online träffar:
0