Kurstillfälle

Anatomi och fysiologi I

Kursens övergripande mål är att studenten ska ha kunskap om byggnad och funktion hos den friska människokroppen.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • beskriva humana cellers grundläggande funktioner och hur celler samverkar i olika typer av vävnader,
  • identifiera anatomiska strukturer i valda kroppsregioner ur ytanatomisk synvinkel,
  • översiktligt beskriva anatomin hos cirkulationssystemet, respirationssystemet och immunsystemet,
  • beskriva funktionen hos cirkulations-, respirations- och immunsystemen under normala fysiologiska förhållanden,
  • söka relevant information utifrån fysiologiska frågeställningar relaterade till cirkulationen, respirationen och immunförsvaret, diskutera och lösa sådana frågeställningar samt muntligen presentera detta inför en mindre grupp,
  • redogöra för och under handledning tillämpa medicinska undersökningsmetoder relaterade till ovan nämnda system utifrån sjuksköterskans ansvarsområde,
  • utföra basal hjärt-lungräddning.

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Höstterminen 2016
Anmälningskod:
HDA-H2SG6
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2016-04-15
Anmälan till:
Högskolan Dalarna
Startar och slutar:
v45, 2016 - v49, 2016
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav:
Områdesbehörighet 16/A14 eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
P
Kursansvarig:
Kurskod:
MC1072