Kurstillfälle

Examensarbete i omvårdnad

Kursens övergripande mål är att studenten, genom eget examensarbete och opponentskap på annan students arbete, ska ha fördjupade kunskaper inom olika avgränsade områden inom omvårdnad. Vidare ska studenten ha förmåga att systematiskt kunna utveckla och ta till sig kunskap som grund för evidensbaserad vård.

Efter avslutad kurs skall studenten självständigt kunna:

  • urskilja och problematisera samt formulera syfte och frågeställningar för ett självständigt examensarbete inom omvårdnad med beaktande av vetenskapliga, etiska och samhälleliga aspekter,
  • systematiskt söka och kritiskt värdera vetenskapliga publikationer som underlag för examensarbetet,
  • redogöra och använda begrepp och teorier med relevans för omvårdnad relaterade till valt problemområde,
  • kritiskt diskutera och använda forskningsetiska principer i relation till valt problemområde,
  • tillämpa adekvat vetenskaplig design och metod i datainsamling och dataanalys i relation till syfte och frågeställningar,
  • analysera och diskutera resultat i förhållande till tidigare forskning och vald teoretisk referensram,
  • analysera och diskutera val av design och metod i relation till syfte och frågeställningar,
  • redogöra för den kliniska betydelsen av det egna examensarbetet och föreslå vidare forskning,
  • kritiskt granska och värdera eget och andras examensarbete avseende innehåll, struktur och tillämpbarhet inom omvårdnad,
  • reflektera över den egna kunskapsprocessen samt identifiera områden där den egna kompetensen behöver utvecklas.

Poäng:
15 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 2
Termin:
Höstterminen 2016
Anmälningskod:
HDA-H2SVH
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2016-04-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v40, 2016 - v2, 2017
Studietakt:
100%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav: [?]
135 hp omvårdnad och medicin varav minst 60 hp omvårdnad, eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
P
Kursansvarig:
Kurskod:
VÅ2022

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
2
Obligatoriska online träffar:
0