Kurstillfälle

Spanska, Språkdidaktik II

Kursens övergripande mål är att de studerande fördjupar sina kunskaper i språkdidaktiska teorier och skolans styrdokument med fokus på undervisning i spanska som främmande språk samt att de förbereder sig för sin framtida yrkesprofession som språklärare. I detta ingår att koppla skolans styrdokument och teorier om prov och bedömning till språkundervisningen. Den studerande skall även utveckla en förmåga att koppla övriga studier i spanskämnet samt språkdidaktikens teoretiska karaktär till dess praktiska tillämpning i undervisningsfältet. Ett övergripande mål är också att den studerande utvecklar förmåga att reflektera över det egna lärandet.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • visa kunskap om elevers syn på och upplevelser av sitt språklärande samt reflektera över hur språkundervisning bör utformas för att gynna elevers språkutveckling med utgångspunkt i teorier och forskning om inlärning av främmande språk
  • visa kunskaper om bedömning inom språkundervisning med utgångspunkt i skolans styrdokument och teorier om bedömning
  • visa kunskap om bakgrunden till skolans styrdokument med fokus på det europeiska samarbetet och den gemensamma referensramen (GERS)
  • diskutera och reflektera över samspelet mellan inre och yttre faktorer som är knutna till eleven, läraren och den konkreta undervisningssituationen och hur dessa kan bemötas genom att välja innehåll och relevanta arbetssätt i språkundervisningen
  • analysera och kritiskt granska undervisningsmaterial för undervisning i spanska som främmande språk ur ett språkdidaktiskt perspektiv och i relation till skolans styrdokument
  • visa kunskap om olika former av informations- och kommunikationsteknik och hur de kan användas i språkundervisningen, samt praktiskt tillämpa dessa i sitt eget språklärande
  • visa förmåga att planera, genomföra och utvärdera olika moment i språkundervisningen med utgångspunkt i språkdidaktiska teorier och skolans styrdokument.

Poäng:
6 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2TP3
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v3, 2017 - v22, 2017
Studietakt:
25%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Svenska, kan komma att ges på Spanska
Undervisningstid:
Blandad
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav: [?]
Spanska I med didaktisk inriktning, 30 hp grundnivå 1, eller motsvarande kunskaper.
Studieplatser:
10
Kursansvarig:
Kurskod:
SP1019

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
0
Obligatoriska online träffar:
9