Kurstillfälle

Engelska III: Fokus litteratur

Kursen innehåller tre obligatoriska delkurser.

Delkurs
 
1.
Examensarbete, 15 högskolepoäng
 
Kursen inleds med en genomgång av den litteraturvetenskapliga forskningsprocessen, inbegripet ämnesval, problemställning, metod- eller teorianknytning, litteratursökning, disposition och själva skrivarhantverket. Studenten genomför sedan en självständig litteraturvetenskaplig studie inom ett väl avgränsat problemområde med direkt anknytning till det engelskspråkig litteratur. Studien presenteras i form av en självständigt författad uppsats om c:a 20-25 sidor (5000-6000 ord). Dessutom innehåller kursen övning i att muntligen presentera och försvara egna resultat och argument såväl som analyser av andras arbeten.
 
2.
Litteratur och teori, 7,5 högskolepoäng
 
Delkursen innehåller ett urval samtida litterära texter från den engelskspråkiga världen som studeras med utgångspunkt i ett antal moderna och postmoderna kultur- och litteraturvetenskapliga teoribildningar såsom liberal humanism, strukturalism, poststrukturalism, dekonstruktion, postmodernism, feminism/genusteori, marxism, psykoanalys och ekokritik.
 
3A
Den samtida Bildungsromanen på engelska,  7,5 högskolepoäng
Syftet med kursen är att analysera den senaste utvecklingen av Bildungsromanen på engelska och hur denna har omdefinierats under de senaste decennierna av 1900-talet och början av 2000-talet. Ett urval verk analyseras utifrån perspektivet kön, etnicitet och åldrande. Därigenom fördjupas medvetenheten om hur dessa texter kritiskt utmanar traditionella definitioner av Bildungsromanen. I analysen betonas de aspekter av den nuvarande socio-historiska kontexten som, till exempel, kvinnornas mer framträdande plats i samhället, transkulturella utbyten och den åldrande befolkningen, vilka är avgörande för individens utveckling och sociala integration.

3B Översättningens teori och praktik, 7,5 högskolepoäng
Kursen innehåller en översikt av modern översättningsteori och praktik. Stilistisk medvetenhet uppövas genom praktisk översättning av olika språkliga register mellan engelskan och svenskan. Språk- och litteraturvetenskap integreras genom att språkliga aspekter av litterära texter (poesi och prosa) studeras och analyseras med hänsyn till de litterära verkens centrala teman och de olika tolkningsmöjligheterna. På så vis ger kursen övning i både språklig och litterär förståelse i samband med översättning av litterära texter.


Poäng:
30 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 2
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2TPQ
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v3, 2017 - v22, 2017
Studietakt:
100%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Engelska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav: [?]
Engelska II 30 hp grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
20
Kurskod:
EN2039

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
0
Obligatoriska online träffar:
23