Kurstillfälle

Introduktion till psykologi för socionomer

Det övergripande målet med kursen är att den studerande ska visa förståelse för anknytning och för samspel mellan biologiska och sociala faktorer då det gäller formandet av människans natur. Samt att redogöra för hur livsstilsfaktorer inverkar på individens fysiska och psykiska välbefinnande och att grundläggande kunna redogöra för psykodynamisk, beteendeteoretisk och kognitiv utvecklingspsykologisk teori. Ytterligare önskvärda mål är att studenten skall utvecklas personligt och professionellt.

Kunskap och förståelse
Den studerande ska efter avslutat moment kunna:

  • visa grundläggande förståelse för anknytning
  • redogöra för psykodynamisk, beteendeteoretisk och kognitiv utvecklingspsykologisk teori
  • visa grundläggande kunskaper om och förståelse för hur inverkande faktorer i miljön påverkar människans utveckling
  • på ett grundläggande sätt redogöra för människans utveckling såväl kognitivt som socioemotionellt.

Färdigheter och förmåga
Den studerande ska efter avslutat moment kunna:

  • visa förmågan att tillämpa grundläggande utvecklingspsykologiska teorier
  • visa grundläggande förmåga att applicera ett vetenskapligt, professionellt och analytiskt förhållningssätt på utvecklingspsykologiska problem
  • visa grundläggande förmåga att tillämpa livsloppsperspektiv i analyser av personliga utvecklingsstadier på individnivå.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Den studerande ska efter avslutat moment kunna:

  • visa grundläggande insikter i anknytningsteori
  • visa grundläggande insikter i utvecklingspsykologi
  • visa grundläggande förmåga att kunna reflektera över den egna utvecklingspsykologiska betydelsen för ett professionellt förhållningssätt i socialt arbete.

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2TR4
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Högskolan Dalarna
Startar och slutar:
v13, 2017 - v17, 2017
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav:
Studieplatser:
70
Kursansvarig:
Kurskod:
PS1016