Kurstillfälle

Människa, hälsa och samhälle

Kursens övergripande mål är att den studerande ska ha kunskap om och förståelse för människors livsvillkor och förutsättningar för hälsa ur såväl lokalt, nationellt som globalt perspektiv med särskilt beaktande av likabehandling, mångfaldsaspekter samt hållbar utveckling. Vidare ska kursen ge en förståelse för människans utsatthet och behov av trygghet och skydd.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
  • redogöra för innebörden i konventioner och styrdokument som avser mänskliga rättigheter, hållbar utveckling samt folkhälsa,
  • definiera begreppen ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet,
  • redogöra för viktiga bestämningsfaktorer av betydelse för hälsa samt reflektera över sambanden mellan hälsa, livsstil och miljö ur ett globalt, nationellt och lokalt perspektiv,
  • reflektera över diskriminering och utsatthet i vårt samhälle relaterat till exempelvis ålder, genus, sexuell tillhörighet, religion, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning och våld i nära relationer samt reflektera över egna attityder och värderingar,
  • reflektera över människans villkor i samband med flykt, migration, asyl och integrering ur ett individ-, familje- och samhällsperspektiv,
  • redogöra för metoder vid förebyggande och hälsofrämjande arbete med särskilt fokus på empowerment,
  • diskutera betydelsen av ett tvärprofessionellt arbetssätt och sjuksköterskans roll i detta arbete,
  • diskutera etiska aspekter och problem som kan uppstå i preventivt och hälsofrämjande arbete,
  • diskutera begreppet kulturanpassad omvårdnad.

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2TSC
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v18, 2017 - v22, 2017
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav:
Områdesbehörighet 16/A14 eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
P
Kurskod:
VÅ1052

Ansök