Kurstillfälle

Personcentrerad vård med fördjupning inom omvårdnad

Kursens övergripande mål är att den studerande självständigt och inom ramen för den verksamhetsförlagda utbildningen ska kunna tillämpa omvårdnadsprocessens olika steg samt bedriva en personcentrerad, evidensbaserad och patientsäker vård vid komplexa ohälsotillstånd med beaktande av etiska aspekter.

Efter avslutad kurs ska den studerande självständigt kunna:

  • använda sig av ett reflekterande och kritiskt förhållningssätt i omvårdnadsarbetet samt bedöma och värdera olika vårdsituationer utifrån ett personcentrerat perspektiv och med beaktande av etiska aspekter,
  • i samråd med patienten och utifrån en helhetssyn på människan systematiskt tillämpa omvårdnadsprocessen samt dokumentera och rapportera detta,
  • tillämpa ett evidensbaserat och patientsäkert arbetssätt med beaktande av gällande författningar och riktlinjer,
  • samverka i team utifrån ett interprofessionellt förhållningssätt och en arbetsledande roll i planering och genomförande av patienters vård, samt problematisera konfliktsituationer i vården,
  • reflektera över hälsa ur ett mångkulturellt och globalt perspektiv med beaktande av mänskliga rättigheter,
  • informera och undervisa patienter, närstående och i förekommande fall medarbetare och studenter utifrån identifierade behov där även hälsofrämjande faktorer beaktas,
  • iordningställa, administrera och utvärdera samt informera om läkemedel utifrån gällande författningar med ett patientsäkert perspektiv som grund,
  • identifiera och kritiskt reflektera över behov av förbättringsarbete samt ge förslag på lämpliga åtgärder,
  • hantera medicinsk-teknisk utrustning samt även tillämpa beslutsstöd och informationssystem i vården på ett korrekt sätt,
  • reflektera över hantering av förbrukningsmaterial och läkemedel i relation till kostnadseffektivitet, miljö och ett hållbart samhälle.

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 2
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2TUS
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v8, 2017 - v21, 2017
Studietakt:
100%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav: [?]
Personcentrerad vård inom somatisk vård 15 högskolepoäng, Ledarskap och teamarbete 7,5 högskolepoäng och Metoder och teorier vid symtom och tecken på hälsa/ohälsa II 7,5 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
P
Kurskod:
VÅ2028

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
25
Obligatoriska online träffar:
0

Ansök