Kurstillfälle

Mödrahälsovård och folkhälsa, verksamhetsförlagd utbildning

Kursens övergripande mål är att den studerande med hög grad av systematik och kritiskt förhållningssätt ska fördjupa och integrera sina kunskaper inom området sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa utifrån barnmorskans profession, forskningsområde samt praktiska handlande och agerande vid graviditetsövervakning, preventivmedelsrådgivning, samt det preventiva folkhälsoarbetet inom barnmorskans ansvarsområde.


Efter avslutad kurs ska den studerande på en fördjupad nivå kunna
 • kritiskt reflektera över begrepp, teorier och perspektiv för att främja en god vård i mödrahälsovården, med fokus på hälsofrämjande och preventiv vård,
 • i dialog med kvinnan och närstående självständigt handlägga och övervaka normal graviditet, samt dokumentera given vård i enlighet med gällande bestämmelser,
 • självständigt identifiera avvikelser från normal graviditet samt identifiera särskilda behov av vård och stöd,
 • bedöma behov av information och föräldrastöd, såväl individuellt som i grupp, samt undervisa och informera om föräldraförberedelse inklusive amning,
 • självständigt genomföra efterkontroller och identifiera behov av och vårda både kvinna och närstående i samband med krissituationer efter förlossning,
 • självständigt handlägga preventivmedelsrådgivning och informera om lämpliga antikonceptionsmetoder i enlighet med gällande lagstiftning, rekommendationer och riktlinjer samt föreskriva eller applicera lämplig metod i dialog med kvinnan samt dokumentera vården i enlighet med gällande bestämmelser,
 • bedöma behov av och ge information vid ofrivillig graviditet och gynekologiska infektioner samt utföra gynekologisk undersökning och provtagningar,
 • identifiera, och i dialog diskutera, lösningar baserat på ungdomars och kvinnors hälsosituation och behov där även kulturella, miljömässiga och psykosociala perspektiv beaktas,
 • identifiera hälsoproblem eller riskbeteende, informera och vid behov föreslå hälsofrämjande livsstilsförändringar,
 • aktivt initiera och skapa god vård med hög hygienisk standard,
 • kritiskt analysera, värdera, föreslå och följa upp vårdnadsinsatser och behandlingsmöjligheter vid graviditetsövervakning, preventivmedelsrådgivning samt barnmorskans preventiva folkhälsoarbete där även kulturella, miljömässiga och psykosociala perspektiv beaktas,
 • systematiskt leda, prioritera, fördela och samordna vårdarbetet baserat på kvinnans och närståendes behov med stöd av evidensbaserad kunskap,
 • på ett professionellt sätt samverka i vårdprocessen inom och mellan yrkesgrupper, verksamheter och vårdgivare,
 • visa självkännedom i tanke och handling samt reflektera över personlig yrkesutveckling som barnmorska, inklusive behov av ytterligare kunskap.

Poäng:
13,5 högskolepoäng
Nivå:
Avancerad nivå 1
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2TW6
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v5, 2017 - v22, 2017
Studietakt:
50%
Studieort:
Falun
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav: [?]
Förlossningsvård I, verksamhetsförlagd utbildning 9 högskolepoäng samt Gynekologisk och postpartumvård, verksamhetsförlagd utbildning 9 högskolepoäng eller motsvarande kunskap
Studieplatser:
P
Kursansvarig:
Kurskod:
VÅ3108

Ansök