Kurstillfälle

Förlossningsvård II, verksamhetsförlagd utbildning

Kursen övergripande mål är att den studerande med hög grad av systematik och kritiskt förhållningssätt kan tillämpa, ytterligare fördjupa och integrera sina teoretiska och kliniska kunskaper inom sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa utifrån barnmorskans profession och forskningsområde inom såväl normal som komplicerad förlossningsvård.


Efter avslutad kurs ska den studerande på en fördjupad nivå kunna

 • självständigt handlägga och vårda kvinnor under normal graviditet, förlossning och postpartumvård med stöd av evidensbaserad kunskap samt dokumentera vård enligt gällande bestämmelser,
 • självständigt identifiera avvikelser från normal graviditet, förlossning och postpartumvård samt identifiera kvinnor och barn med särskilda behov av vård och stöd,
 • analysera och värdera för- och nackdelar med olika behandlingsmöjligheter baserat på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet samt i enlighet med lagstiftning, författningar och riktlinjer,
 • initiera och skapa god vård med hög hygienisk standard,
 • kritiskt analysera och värdera hälsotillstånd samt planera, genomföra och utvärdera vårdinsatser vid såväl normal som komplicerad graviditet, förlossning och postpartumvård,
 • med ett professionellt förhållningssätt informera, ge stöd och trygghet i dialog med kvinnan och närstående vid såväl normal som komplicerad graviditet, förlossning och postpartumvård samt vid samtalsstöd efter förlossning,
 • aktivt delta i livsuppehållande behandling av kvinnor och barn,
 • självständigt hantera medicinsk teknik inom barnmorskans ansvarsområde,
 • med ett professionellt förhållningssätt, systematiskt leda, prioritera, fördela och samordna vårdarbetet baserat på kvinnans, barnets och närståendes behov,
 • samverka i vårdprocessen inom och mellan yrkesgrupper, verksamheter, vårdgivare och myndigheter,
 • visa självkännedom i tanke och handling, reflektera över personlig yrkesutveckling som barnmorska samt identifiera sitt behov av ytterligare kunskap.

Poäng:
13,5 högskolepoäng
Nivå:
Avancerad nivå 1
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2TW8
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v5, 2017 - v22, 2017
Studietakt:
50%
Studieort:
Falun
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav: [?]
Förlossningsvård I, verksamhetsförlagd utbildning 9 högskolepoäng samt Gynekologisk och postpartumvård, verksamhetsförlagd utbildning 9 högskolepoäng eller motsvarande kunskap
Studieplatser:
P
Kursansvarig:
Kurskod:
VÅ3107

Ansök